Svět ruskýma očima 381

 

Itálie řekla „ne“ nadnárodní mašinerii řízení

Jelena Pustovojtova

5. prosince 2016

Jestliže Rakušané odmítli posadit do prezidentského křesla Norberta Hoffera, protiimigrantského a protibruselského politika, bylo to proto, že v Rakousku se žije v rámci EU dvakrát lehčeji než v Itálii, jejíž státní dluh je už 136 % HDP.  Poté, co reformu premiéra Renziho nepodpořili voliči, Renzi odchází ze své funkce – banky a stát mají příliš vysoký dluh a potřebují nové úvěry. ECB a MMF nové úvěry dají, ale za podmínky „utahování opasků“. Znamená to škrtat v sociálních výdajích a zvyšovat daně. Renzi byl k tomu připraven, ale italský senát nikoliv. Renziho reforma směřovala k odstranění rozporů z politického systému Itálie.

Renziho návrhy: Změnit volební senát republiky, mající 315 senátorů na senát regionů, který by měl stovky kandidátů, z toho 74 vedoucích regionálních administrativ, 21 starostů velkých měst a 5 lidí u prezidenta republiky. Zbavit tento útvar práva předkládat vótum nedůvěry vládě, zákonodárce omezit jen na otázky reforem a změny v ústavě a zrušit právo dávat doporučení poslanecké sněmovně. Otázky energetiky, infrastruktury a civilní obrany by řešil přímo premiér.

Avšak Italové jsou unaveni stagnací ekonomiky, imigranty i tím, že se osudy Itálie rozhodují v Bruselu, a ani nezačali premiérovy návrhy posuzovat. Jednoduše mu řekli, ať jde pryč. Odpověď Italů řídily protiimigrantská Liga severu Mattea Salviniho a hnutí Pět hvězd Beppe Grilla, které vyzývá provést okamžitě referendum o odchodu Itálie z EU.

Italská ekonomika je co do velikosti v EU na třetím místě. Pro Italy nějaký pád kabinetu není ničím hrozivým, za posledních 70 let jich bylo 60. Že nyní přišli k moci politici z Ligy Severu a Pěti hvězd? V EU jsou nazýváni populisty, protože zjevně zastávají ideje populární mezi prostými lidmi. Jak je známo, Italové jsou vznětliví.

Praotec eura, profesor Otmar Issing v rozhovoru pro BBC bědoval nad skutečností, že tvůrci měnové unie nevypracovali předem mechanismus odchodu z EU těch, kteří upustí od podřízení se bruselskému velení. Měl na mysli Řecko, Portugalsko a Itálii. Ty vytvářejí nerovnováhu uvnitř EU. Podle něho jsou základním problémem eurozóny strukturní složitosti a rostoucí nespokojenost s měnovou unií se strany společnosti.

Strukturní složitosti, to jsou stále aktivnější snahy Bruselu diktovat členským státům pravidla jednání ničících jejich státní suverenitu. To je také důvod odchodu Velké Británie z EU. První úder Bruselu zde nedala vláda Spojeného království, ale samotní Britové. Brexit je přímý důsledek rozkolu mezi řídícími a řízenými ve Velké Británii.

V podstatě stojí nyní mezi Londýnem a Bruselem dvě otázky. Za prvé za jakých podmínek opustí Velká Británie EU a za druhé jak bude vedle ní dále existovat. Stratfor píše, že ať už se spolu dohodnou jak chtějí, jejich dohodu bude muset schválit Rada EU a potom Europarlament. Nakonec musí dohodu ratifikovat každá z členských zemí EU, přičemž může každá země položit své požadavky za to, že dohodu potvrdí. Množí se problémy i v Londýně. Jedni právníci považují výsledky referenda za nezávazné, neboť hlasování nebylo povinné, druzí tvrdí, že se musí s vůlí většiny obyvatel země ve všech případech počítat. Započatý proces se zastavit nedá. Bývalý poradce Merkelové a otec eura Issing má zato, že se eurozóna bez reforem může rozpadnout. Velká Británie je první etapou na této  cestě. Štafetu může převzít Itálie.

Jaké reformy by mohly EU zachránit? Jednak aby kterákoliv nesouhlasící země – Valonsko, Irsko a další – neporušovaly souhlas ostatních členů EU, je nutné členským státům zakázat posuzovat a odchylovat se od bruselských rozhodnutí. Dále je potřeba rozpracovat jednoduchý a perspektivní mechanismus vyloučení z EU každého, kdo nechce nebo není schopen platit dluhy. A žádná referenda, žádný populismus.

Již podepsaná CETA a ještě nepodepsané TTIP jsou jako buldozer, stavějí cestu nadnárodním společnostem na evropský trh, hubí existující národní právo lákáním na levné zboží. Pokud korporace zjistí, že jim  národní zákony týkající se ochrany práva, zdraví, životního prostředí a sociální sféry překážejí v dosahování zisku, mají, díky těmto partnerstvím, možnost se s vládami soudit „offshore“. Tam, kde je to pro ně výhodnější.

Centralizované řízení jednotné Evropy nebylo ukotveno až v Maastrichtské dohodě, předpokládalo se už v roce 1992. Jednu dobu se zdálo, že je toho už dosaženo. Nyní se ukazuje, že ne všechny členské země jsou ochotny postoupit bruselským byrokratům svoji suverenitu. To je hlavní překážka na cestě k nové „bruselské demokracii“.

Nečekanou a mocnou ránu do zad dostala EU z Ameriky – její volby Donalda Trumpa prezidentem USA. Dokonce i kdyby neplatily všechna jeho prohlášení, která vydával před volbami, i tak  se do evropské politiky nezvratně vrátí národní světonázor.

Itálie svým „ne“ znovu potvrdila, že kolize mezi reformami nutnými k záchraně EU a nepřipraveností evropských států úplně se podřídit bruselské mašinerii nadnárodního řízení je nevyřešitelná. Možná uvidíme ještě nejeden exit.

Převzato z Fondsk.ru

***

Rusko buduje v Zakavkazí vojenskou vertikálu

Dmitrij Něrsesov

6. prosince 2016

Ruská strana podepsala dohodu o vybudování spojené skupiny vojsk s Arménií a před tím s Abcházií. Situaci komentuje doktor historických věd Alexandr Krylov.

Rusko se snaží dát adekvátní odpověď na nebezpečí, která stále vznikají a rostou na jihu. Úmluvy, které regulovaly ruskou vojenskou spolupráci se spojenci, dohoda s Arménií v rámci Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, základna, která je v Arménii, i vojenská dohoda s Abcházií a Jižní Osetií proti tomuto nebezpečí nestačí.

Na jihu Jižního Kavkazu dochází k rozpadu a zóna nestability už fakticky přechází na hranici regionu, a na to musí přijít adekvátní odpověď. Nestačí již dřívější forma, kdy mají ruští a arménští vojáci dohodu, ale není stanoveno, jak jednat v případě naléhavé situace. Pro tu musí mít vojáci stanoveno, co kdo z nich bude dělat, aby se neztrácel drahocenný čas dohadováním. Proto se nyní jedná o vybudování čistě vojenské vertikály, kde bude mít každý ze zúčastněných stanovenou úlohu.

Je to spojeno s událostmi v Sýrii, Iráku a Turecku. V Turecku je kromě zhoršení situace ohledně Kurdů ještě navíc vnitropolitická nestabilita. Může zde dojít k velmi neočekávanému vývoji situace. Ke všemu ještě přistupuje Karabach. Ten může být zneužit mnohými zahraničními hráči, a to jak vůči Arménii, tak vůči samotnému Karabachu.

Dohoda s Arménií je patrně také poselstvím Ázerbájdžánu, aby si také vedl důsledněji. Zvýšená míra koordinace mezi armádami Arménie a Ruska musí být regulací nejen ve vztahu k Turecku, ale i k Baku.

V den podpisu dohody se ministr obrany Šojgu setkal se svým ázerbájdžánským kolegou a projednali spolupráci v případě možného nebezpečí kolem Kaspiku. Baku jistě dostalo odpovídající objasnění ohledně ruského postoje také v karabašskjém konfliktu. Rusko si jistě nepřeje, aby se situace vyostřovala.

Je možno o dohodě mezi Ruskem a Arménií mluvit jako o  brzdícím faktoru karabašského konfliktu z hlediska Arménie? Tedy pokud v Karabachu vzplane nějaký další konflikt, bude v něm možný zásah arménské armády, bude omezen nebo zamezen tímto mechanismem spolupůsobení s Ruskem?

Stále častěji dochází k ozbrojeným incidentům, zejména na arménské hranici. Ale zde se musí brát v úvahu, že v tomto případě není Arménie útočník, ale brání se. Po vojenském vítězství nad ázerbájdžánskou armádou v roce 1994 byla uzavřena dohoda, která předpokládala zahájení jednání.

Ázerbádžán požaduje navrácení Karabachu pod svoji jurisdikci. Arménie trvá na postupném řešení. Ázerbájdžán stále více tlačí na Arménii vojensky i politicky. O Karabachu nerozhodují jen vztahy mezi Arménií a Ázerbájdžánem, ale také samotný Karabach, jehož mezinárodní status je dost svérázný. Dohoda Ruska s Arménií je garancí pro Arménii, ale ne pro Karabach. Hlavní konflikt je mezi neuznanou republikou Náhorní Karabach a Ázerbájdžánem. Arménie zde v přímém konfliktu není.

Dohoda o ukončení bojů byla podepsána Ázerbájdžánem, Arménií a republikou Náhorní Karabach. Pokud Arménie a Ázerbájdžán dosahují za pomoci zprostředkovatelů jakýsi kompromis, je otázkou, kdo k tomu donutí Náhorní Karabach, který byl nakonec z jednání po zásahu Arménie vyloučen. Dohoda Ruska s Arménií není nasměrována k řešení problému Náhorního Karabachu, ale na zneškodnění nebezpečí tomuto regionu ze zahraničí.

Jak může reagovat Západ, NATO a další, především Gruzie a Ázerbájdžán, na akce Ruska k vybudování kvalitativně nové infrastruktury své vojenské přítomnosti v Zakavkazí? A jak zareaguje Írán?

Írán nemá zájem o destabilizaci svého pohraničí. EU a Gruzie budou jako tradičně zásadně proti. Nebezpečí pro Jižní Kavkaz existuje i v gruzínském směru. Dokáží spojenci Gruzie, NATO a USA zabezpečit efektivní omezení těch hrozeb, které mohou Gruzii postihnout od radikálního islámu, který už do této země vstoupil a sílí tam? Lze pochybovat.

USA, NATO a Euroatlantické společenství ujišťovaly Gruzii, že se stane členem NATO hned zítra a tím získá všechny záruky bezpečnosti. Za celých deset let, co se měla stát členem NATO, se žádných záruk nedočkala. Arménii naopak řekli, že jí nemohou dát žádné záruky bezpečnosti, pokud se nedá na cestu západního střihu. Za ztráty z upuštění od ekonomického svazku s Ruskem by prý mohla dostat finanční kompenzace.

Gruzie dosud není schopna dávat adekvátní odpovědi na nebezpečí, k nimž může dojít především v důsledku nové situace v Sýrii. Je potřeba být zde  připraveni k neočekávaným a dramatickým událostem.

Dá se předpokládat, že v nejbližší době bude podepsána obdobná dohoda jako s Arménií také s Jižní Osetií.

Převzato z Pravda.ru

***

Merkelová – „zabiják mužů“

K výsledkům stranického sjezdu CDU

Natalija Meden

9. prosince 2016

„Hlasitý a dlouhotrvající potlesk přecházející v ovace. Všichni povstanou.“ To je standardní popis v sovětském tisku reakce delegátů na vystoupení generálního tajemníka ÚV KSSS. A to přesně sedí na zprávy v tisku z 29. sjezdu CDU dne 6. a 7. prosince v Essenu – jednom z hlavních ekonomických center Německa.

Po projevu Merkelové trval nepřetržitý potlesk 12 minut. Natolik to připomínalo stranická fóra z doby socialismu, že to čtenáři v německém internetu ironizují. Kromě tolik podobných reakcí pléna na projev stranického předsedy jsou i další podobnosti. Téměř 90 % delegátů hlasovalo pro staronovou předsedkyni. Nedošlo k žádnému obnovení stranické věrchušky. Merkelová je zvolena již na deváté období – drží se své židle stejně jako komunističtí vůdci.

Na poslední společné tiskové konferenci s Obamou Merkelová zdvořile vyslechla dithyramby o demokratickém americkém systému s omezeným počtem prezidentských mandátů. V Německu nic takového není a Merkelová chce být zvolena po čtvrté. Obama řekl, že se v Německu nikdo lepší nenajde. Merkelová to zaonačila tak, že neměla žádného vážného konkurenta. Kdysi měla pověst „zabijáka mužů“, protože mnozí potenciální následovníci se jí z různých důvodů ztráceli z cesty. Nedávno postihl stejný osud i dvě ženy – Ursulu von der Laydenovou a Julii Klöcknerovou. Mimochodem poslední průzkumy ukazují, že nejpopulárnější v CDU není Merkelová, ale současný ministr financí Schäuble. S ním je spokojeno 66 % dotázaných, s Merkelovou jen 57 % (i to je dost). Rovněž ministr zahraničí Steinmeier stojí v průzkumech před ní se svými 79 % příznivců. Rychle roste popularita Martina Schultze. V únoru opustí funkci předsedy Evropského parlamentu, a to mu rozváže ruce pro domácí boj.

Účastníci sjezdu CDU, který proběhl pod heslem „Naše hodnoty. Naše budoucnost“ a který zahájil volební kampaň CDU, ujistili předsedkyni, že s ní spojují svoji budoucnost nejméně do roku 2021. Kancléřka podle svého zvyku nehovořila o budoucí podobě vlády, o koalici. Od roku 2013 je vláda sestavena z bloku CDU/CSU se sociální demokracií. CDU nyní podporuje 35 % voličů a sociální demokraty 22 %. Na třetím místě je Alternativa pro Německo se 13 % voličů, ve východních federálních zemích (bývalá NDR) 18 % voličů. Za nimi jsou Die Linken a Strana zelených. Do Bundestagu by se nazpět mohli dostat liberálové ze Svobodné demokratické strany. Ti byli kdysi nejpříhodnějšími koaličními partnery křesťanských demokratů.

Poprvé za celou historii SRN došlo ke krizi vztahů mezi CDU a bavorskou CSU, a to kvůli migrační politice kancléřky. Poprvé se může stát, že obě strany nepostaví do voleb společného kandidáta. A rovněž poprvé se předseda CSU neúčastnil sjezdu CDU.

Podle ředitele sociologické služby Forsa přestal už být problém běženců pro občany hlavním tématem. Merkelová také soustavně zdůrazňuje, že se na sjezdu neřešila jen migrační politika. Je však patrné, že jak kancléřka, tak sociologové mají tendenci vydávat přání za skutečnost. Křesťanští demokraté jsou znepokojeni nebezpečím, které pro ně představuje strana Alternativa pro Německo se svým přísným protiimigračním programem. CDU je už nyní nucena zpřísnit migrační politiku „otevřených dveří“, ale Merkelová uznat chyby nehodlá.

Delegáti sjezdu se ukázali být rozhodnější než jejich předsedkyně. Přijali rezoluci k zastavení dvojího občanství (přijato v roce 2014). Co se týká běženců, zde Merkelová jako školačka z tribuny sjezdu slibovala, že už to vícekrát neudělá, neboť vidí, že v roce 2015 dorazilo do SRN více než milion běženců.

Převzato z Fondsk.ru

***

Kazachstán se připravuje na 25. výročí

Dmitrij Něrsesov

10. prosince 2016

Dne 16. prosince uběhne 25 let od vyhlášení samostatné Republiky Kazachstán. V tomto dni byl přijat ústavní zákon o nezávislosti této bývalé republiky Sovětského svazu.

Na konferenci uspořádané k 25. výročí v Moskvě Institutem zemí Asie a Afriky Moskevské státní univerzity s podporou kazašského velvyslanectví v Moskvě a Ruskou federací promluvili vědci, diplomaté a představitelé veřejnosti Ruska a Kazachstánu. Zástupce kazašského velvyslanectví Marat Syzdykov poukázal na to, že jeho země za krátkou dobu samostatnosti učinila takový pokrok, který jiným zemím trvá staletí.

Za těchto 25 let vzrostl HDP Kazachstánu15násobně, HDP na osobu 28násobně a průměrná mzda Kazachů se zvedla 17,5násobně. Takový pokrok byl umožněn zásluhou vyvážené a dobře promyšlené sociálně hospodářské politiky pod vedením prezidenta Nazarbajeva. Je řízena k tržní ekonomice s maximálním využitím všech výhod, které země má. Jsou to především ohromné přírodní zdroje: ropa, plyn, uhlí, rudná ložiska a úrodná země. Mohutný průmysl se za 25 let zvýšil desetinásobně. Přímé investice představovaly za 25 let 260 miliard USD.

Dnes patří Kazachstán mezi hlavní světové výrobce a vývozce energetických surovin a potravin. Zisky z exportu umožnily modernizovat a vytvořit nová odvětví s výrobky s vysokou přidanou hodnotou (stroje, automobily a kosmické přístroje). Za posledních 15 let například Kazachstán předstihuje  Rusko a Indii. Republika patří mezi 50 nejvíce konkurenceschopných států světa.

Svojí geopolitickou polohou je Kazachstán předurčen hrát roli centrálního spojovacího článku v Euroasijském prostoru. Jeho zahraniční politika se nese ve znamení mírových vztahů, bez  silových metod řešení zahraničních problémů. O tom svědčí i odmítnutí jaderných zbraní. Odpovídá tomu i uzavření jaderného polygonu v Semipalatinsku v srpnu 1991. OSN vyhlásila toto datum za Mezinárodní den proti jaderným zkouškám.

Dalším důležitým směrem v zahraniční politice republiky je euroasijská integrace. V březnu 1994 vystoupil prezident Nazarbajev v Moskevské státní univerzitě s iniciativou k vytvoření Euroasijské hospodářské unie. Dnes je vidět výsledky. Unie se stala realitou, patří do ní několik bývalých republik Sovětského svazu a chtějí s ní spolupracovat další státy. Kazachstán a jeho prezident stáli u zrodu dalších velkých integračních projektů – Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti ODKB (Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzie, Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán) a Šanghajské organizace pro spolupráci. Bez aktivní účasti Kazachstánu by se nemohly zformovat.

Bratrský Kazachstán vždy byl a zůstává nejbližším spojencem Ruska. Rusko, Kazachstán a Bělorusko hrají v celém postsovětském prostoru zvláštní úlohu. Podle výsledků průzkumu z roku 2015 považuje 50 % ruských občanů Kazachstán za nejúspěšnější zemi v prostoru bývalého Sovětského svazu. U Rusů nejen že roste důvěra k němu, ale také důvěra k jeho prezidentovi Nazarbajevovi. V roce 2014 činila 32 % a v roce 2015 již 45 %. Kazaši jsou považováni za Rusům nejbližší neslovanský národ.

Žádný z úspěchů by nemohl přijít, kdyby nebyl v zemi zachován vnitřní klid a stabilita. Před 25 léty si mnozí mysleli, že to není možné. Vždyť v této zemi žije 180 národností a vyznává se mnoho náboženství. Ale jak vedení, tak kazašský lid dokázali být natolik moudří a silní, že se konfliktům vyhnuli. Jedním z největších úspěchů nezávislého Kazachstánu je zformování jedinečného typu společnosti, ve které je mír a přátelství mravní a etickou normou obyvatel, neodmyslitelnou součástí společné kultury.

Převzato z Pravda.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
11. 12. 2016 17:14

fajt napsal

http://inosmi.ru/economic/20161211/238374422.html

Ťažko by niekto argumenty uvedené v článku vyvracal.

peter.
11. 12. 2016 21:32

Rusko predalo akcie Rosneftu konzorciu švajčiarskej spoločnosti „Glencore a katarského štátneho holdingu Qatar Investment Authority.
No a za spoločnosťou Glencore stojí Nathaniel Rothschild.
http://rusnext.ru/news/1481482423

fajt
12. 12. 2016 7:49

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2831839 – Террористы ИГ зашли в жилые кварталы Пальмиры. Известно, что сейчас они проводят зачистку домов в городе, ищут бойцов сирийской армии, которые не успели отступить. – Palmýra kompletně padla, tohle je vyhraná bitva Kerryho a diplomatický neúspěch Kremlu, který stále bere američany v Aleppu za patňory. ..

M.C.
12. 12. 2016 8:53

peter. napsal Ťažko by niekto argumenty uvedené v článku vyvracal. Jaké argumenty? Ten článek je akorát hromádka plků. Na začátku mě pobavilo, jak si nějaký ,,analytik“ stěžuje, že neuměl dát Japoncům hospodářskou perspektivu Ruska na 50 let dopředu. To by musel být Bohem všemohoucím a vševědoucím, aby to dokázal. Pro jakýkoliv stát, nejen pro Rusko. A Japonci by to pro Japonsko seriózně zpracovat dokázali??? Za současné nestabilní (i když příznivě se rozvíjející) situace ve světě je obtížné seriózně stanovit prognózu na dva roky dopředu, na padesát let to nešlo nikdy. Zmínka o nárustu počtu žádostí o azyl v USA také… Číst vice »

M.C.
12. 12. 2016 9:15

fajt napsal http://www.vesti.ru/doc.html?id=2831839 –Террористы ИГ зашли в жилые кварталы Пальмиры. Известно, что сейчас они проводят зачистку домов в городе, ищут бойцов сирийской армии, которые не успели отступить. – Palmýra kompletně padla, tohle je vyhraná bitva Kerryho a diplomatický neúspěch Kremlu, který stále bere američany v Aleppuza patňory. .. Buďte v klidu, dlouho jim to nevydrží. V Chanaseru vydrželi dva dny. Jiná věc je, že to ukazuje na přetrvávající slabiny na syrské straně. Hlavně si musí ujasnit, jak je možné, že se tolik islamistů a s tolika technikou dostalo až do výchozích postavení okolo města aniž by to někdo zjistil. Další… Číst vice »

M.C.
12. 12. 2016 9:36

fajt napsal

https://news.rambler.ru/europe/35543341-lavrov-oshibsya-v-merkel/

http://www.apsny.ge/2016/pol/1481525755.php

Nepochopil jsem, v čem se Lavrov v Merkel-ové zmýlil.
Celý hackerský útok, pokud k němu vůbec došlo vykazuje známky operace pod falešnou vlajkou, proč by Rusko napadalo civilní síť v době míru??
Spíš si někdo dělá alibi pro budoucnost. De facto tím tvrdí, že neumí zabezpečit svoje komunikace proti útoku technologicky zaostalých Rusů.
Názory politické mrtvoly McCaina málokoho zajímají. On sám by si měl dát pozor, aby se za zdokumentovanou podporu Al-Kajdy(An-Nusry) nedostal před soud.

Aleš
Aleš
12. 12. 2016 9:40

Těším se, až konečně zavládne úplný mír mezi sousedními národy Arménů a Ázerbájdžánců, s bezpečnou budoucností i pro Náhorní Karabach. Navzdory přání GP, aby tomu bylo jinak.

fajt
12. 12. 2016 9:53

M.C. napsal M.C. vezmu to heslovitě – -to si pište, že Kerry ( tedy neoconi) s tím mají co dočinění -to zanechání vojenské techniky IS bojovníkům může mít docela fatální důsledky, ruský průmysl od jisté doby nedodává syrské straně novou vojenskou techniku ( syrská strana je pro ruský zbrojní průmysl dost nesolventní strana a Kreml odmítá dávat finanční záruky – jsou přeci jenom v prvé řadě kapitalisté ) -jak je možný, že satelity ( na tak holém místě) nezachytily přesun tak velkého bojového útvaru k Palmýře ( i kdyby tam šli na etapy, tak každý prostý mat. koprocesor naprogramovaný na… Číst vice »

fajt
12. 12. 2016 10:05

M.C. napsal Nepochopil jsem, v čem se Lavrov v Merkel-ové zmýlil. Celý hackerský útok, pokud k němu vůbec došlo vykazuje známky operace pod falešnou vlajkou, proč by Rusko napadalo civilní síť v době míru?? Spíš si někdo dělá alibi pro budoucnost. De facto tím tvrdí, že neumí zabezpečit svoje komunikace proti útoku technologicky zaostalých Rusů. Názory politické mrtvoly McCaina málokoho zajímají. On sám by si měldát pozor, aby se za zdokumentovanou podporu Al-Kajdy(An-Nusry) nedostal před soud. rusové tak trochu počítali s tím, že po čase pro západní propaganda se unaví ruskou houževnatostí v ignorování jejich mediálních útoků – jenže tady… Číst vice »

fajt
12. 12. 2016 10:18

údajně má Kerry pro své teroristy obklíčené v Aleppu klíč, nabízí za ně zajaté vojáky a civilisty v Palmýře ( samozřejmě ne přímo, ale nabízí s prostředkování pomoci při jejich osvobození ) – to by ho vracelo zpět do hry s Lavrovem ( tohle by ani Trump neignoroval ) . ..)

M.C.
12. 12. 2016 11:19

fajt napsal vezmu to heslovitě – -to si pište, že Kerry ( tedy neoconi) s tím mají co dočinění -to zanechání vojenské techniky IS bojovníkům může mítdocela fatální důsledky, ruský průmysl od jisté doby nedodává syrské straně novou vojenskou techniku ( syrská strana je pro ruský zbrojní průmysl dost nesolventní strana a Kreml odmítá dávat finanční záruky – jsou přeci jenom v prvé řadě kapitalisté ) -jak je možný, že satelity ( na tak holém místě) nezachytily přesun tak velkého bojového útvaru k Palmýře ( i kdyby tam šli na etapy, tak každý prostý mat. koprocesor naprogramovaný na kupecké počty… Číst vice »

fajt
12. 12. 2016 14:12

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9347-britsky-ministr-obrany-vyjadruje-litost-na-dobytim-aleppa-syrskou-vladou – tohle není kdejaký jouda bez moci, tento válečný štváč může opravdu poslat jaderné rakety na Rusko. ..

fajt
12. 12. 2016 14:46

http://nvdaily.ru/info/91097.html – a zatím co jedni bojují, druzí budou mít pré. ..)

M.C.
12. 12. 2016 17:06

fajt napsal

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9347-britsky-ministr-obrany-vyjadruje-litost-na-dobytim-aleppa-syrskou-vladou – tohle není kdejaký jouda bez moci, tento válečný štváč může opravdu poslat jaderné rakety na Rusko. ..

Nemůže. Už to zkusili v únoru 2015 a USAF jim to stopla. Tehdy nařídil Cameron odpal šesti taktických hlavic. Na jaké přesně cíle nevím, to ven neproniklo.

M.C.
12. 12. 2016 18:35

fajt napsal

https://russian.rt.com/world/news/341106-lavrov-chyornoe-more

https://russian.rt.com/world/news/341104-lavrov-ssha-an-nusra

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/213208

třikráte Lavrov, to poslední jako kdyby ani nebylo ruské stanovisko. ..)

Mě spíš překvapuje, že Lavrov na plnou hubu řekl, že na Palmýru útočily jednotky k tomuto účelu vyvedené z Mosulu.
Když o tom věděli, proč to dopustili?
Anebo to zjistili až dodatečně, výslechem zajatců ze soboty?

fajt
12. 12. 2016 20:04

M.C. napsal M.C. njn, škoda byla nadělána, ruská diplomacie dostala další černý puntík – ale celkově jakou politiku hraje Kreml ( a nejenom v Sýrii ), tak to je ve hvězdách ( určitě ne v těch Pjakinových ), mám takový skromný názor, že Putin svůj čas přegapil ( tedy promeškal), když tedy budeme věřit jeho hypnotickým proklamacím o lepším civilizačním prostoru, kde by nemělo být místo pro stará svinstva, ale protože asi šlo pouze jakési obecné veřejné politické přísliby, které mají životnost prosté lidské paměti, tak beru, že to byl majstrovský marketingový tah ruské vlivové grupirovky, který vytáhl kapitalistické Rusko… Číst vice »

M.C.
12. 12. 2016 22:00

Fajt:
Můžete předposlední příspěvek rozepsat do nějakých jednodušších vět?
Případně ty myšlenky i více rozvést?
Celý odstavec je jedno nepříliš přehledné souvětí.

Obecně nemám strach, že Rusko stojí a padá s Putinem.
Ti kdo vyslali do funkce Putina by uměli vyslat i dalšího člověka.
Ale protože se koně nemají přepřahat uprostřed brodu, tj. nemá se měnit nejdůležitější prvek v obtížném okamžiku, tak v případě nějaké politováníhodné události bych s plnou důvěrou jmenoval ruským prezidentem S.V. Lavrova.
On by si s Trumpem rozuměl, on taky nejde pro ostřejší vyjádření daleko.

Starý doktor
13. 12. 2016 10:17

Zajímavý pohled na italské referendum. Zda je referendum pro Itálii dobré nebo špatné, nechme stranou. Věc má mnohem širší konsekvence. Ač to není na první pohled zřejmé, má referendum určitou souvislost se zabráněním ITALEXITU – odchodu Itálie z eurozóny, z Evropské unie a možná i zpochybnění její role v NATO. Referendum mělo ošálit občany, aby uvěřili, že demokraticky hlasují o budoucnosti ústavní reformy, jež by připravila o moc italský senát, kde by počet zastupitelů zredukovala z 315 na 100 a přesunula většinu jeho moci (spočívající v zastupování jednotlivých regionů) na Národní shromáždění (které zastupuje lid). Člověk nemusí být génius, aby… Číst vice »

Irena
13. 12. 2016 12:25

http://czechfreepress.cz/uvadime-videa/cntv-tv-magazin-12-12-2016.html
Tisíce migrantů žalovalo Německo a takhle nečekaně to dopadlo.. – Německá policie bude moct vstupovat do domů. Aby zjistila, zda se hodí k ubytování uprchlíků – Uprchlíci. Bude se kvůli nim vyvlastňovat i u nás tak, jak v Německu?

peter.
13. 12. 2016 14:15
Irena
13. 12. 2016 14:26

https://www.youtube.com/watch?v=0CI7K5p88DM
od 21:02 zajímavé vystoupení v OSN

peter.
13. 12. 2016 21:35

Takto to vidí obyčajný Donbasan.Ľudská bytosť.Rus.Smutné ale pravdivé čítanie.
http://publizist.ru/blogs/109325/15990/-

fajt
13. 12. 2016 22:16

po dlouhé době Putin na své generály zvedl hlas ( tedy po nich řval ), ale škoda byla napáchána – v Aleppu se jede koridor pro zbylé džihádisty ( tedy tvrdé jádro) jako výměna za syrské vojáky a civilisty zajaté v Palmýře, ti se mohou přesunout kam chtějí ( pro ruskou stranu by bylo nejlépe, kdyby odtáhli do EU ), ruská media v tuto chvíli upozadila dění v Aleppo, protože boj tady dopadl ( zbytečně) plichtou. ..)

fajt
13. 12. 2016 22:20

https://russian.rt.com/business/news/341358-gref-o-sessii-foruma-v-moskve – a bez páté kolony to v Rusku taky nejde. ..

Irena
14. 12. 2016 6:15

Jakub Čech – DVTV – Babiš působí jako zmatený pán, Zeman dává lidem naději.
https://www.youtube.com/watch?v=B4Sgae-qtdM

Starý doktor
14. 12. 2016 6:29

Pánové M.C. a fajte k doplnění Vaší diskuze o pádu Palmýry doporučuji článek ruského vojenského analytika Viktora Barance – http://www.hlavnespravy.sk/preco-padla-palmyra-do-ruk-isil/871955

Bety
Bety
14. 12. 2016 6:38

Herman a Posselt dostali cenu česko-německého porozumění. Herman řekl: Proto je třeba zasadit se v rámci našeho sousedství a společně sdíleného evropského prostoru o to, aby nebyl evropský projekt míru a svobody ohrožen všudypřítomným populismem a KRÁTKOZRAKÝMI NÁRODNÍMI ZÁJMY. V čem asi tak vidí ten evropský projekt míru a svobody? Ať koukám jak koukám, vidím jen omezování osobní svobody , fašizaci, neustálé podněcování k nenávisti a válce proti Rusku. No a nejvíc mě dostaly ty „krátkozraké národní zájmy“. Hájit národní zájmy asi bude pro Hermana jeden z nejhorších hříchů. A tohle máme ve vládě, která se má o naše národní… Číst vice »

fajt
14. 12. 2016 9:32

Starý doktor napsal Starý doktor četl jsem článek v originále a v podstatě k němu není co dodat, Palmýra byla chybou – otázkou ale zůstává, když tedy Aleppo bude osvobozeno ( a tvrdé jádro teroristů je teď , bez fanfár, měněno za syrské vojáky a civilisty z Palmýry ) a všechny síly se vrhnou na Palmýru, jestli se tato situace nezopakuje v samotném Aleppu ( tenhle jojo efekt by pro ruskou stranu nebyl nic dobrého a Asadovi by mohl spolehlivě zlomit vaz ) – jinak musím být objektivní a přiznat americké straně vojensko-strategickou významnou efektivitu, se kterou už nikdo nepočítal,… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
14. 12. 2016 9:37

U Palmýry vydatně pomohli US žoldáci a žoldáci z Británie (prý kdysi velké…asi v zabíjení…) a Francie, všichni ti „zhrzení a zneuznaní“ žoldáci… Palmýra nádherně ukázala, co dělal a dělá dosud odcházející US-neocons establishment, který nyní veřejně řve, že Trump a jeho komanda má být „křišťálově čisté a laskavé lilium“, jako by něco takového někde u mocných existovalo…chtějí po něm a by po svém zvolení přesně plnil neocons agendu…idioti. Nic velkého se nestalo, památky zůstanou alespoň v učebnicích a džihád se jejich dalším ničením jen dále zdiskredituje… I Jakov Kedmi už napsal, že nyní je na řadě Idlíb. Palmýra někdy… Číst vice »

fajt
14. 12. 2016 10:31

http://info.sibnet.ru/article/505489/ – síla konzumu, tedy lidské blbosti je nekonečná, tedy je v každé zemi, kraji a komunitě. ..)

koloděj
koloděj
14. 12. 2016 10:52

fajt napsal
síla konzumu, tedy lidské blbosti je nekonečná

Nechápu jaká síla konzumu .. normální korupční nákup. Nebo to tam možná potřebují namísto promítacího plátna … kdoví

peter.
14. 12. 2016 10:56

fajt napsal

http://info.sibnet.ru/article/505489/ – síla konzumu, tedy lidské blbosti je nekonečná, tedy je v každé zemi, kraji a komunitě. ..)

https://www.youtube.com/watch?v=ipe6CMvW0Dg
slovenské titulky.

peter.
14. 12. 2016 11:15

fajt napsal a všechny síly se vrhnou na Palmýru, jestli se tato situace nezopakuje v samotném Aleppu ( tenh Faktory ktoré ovplyvnili pád Palmýry: – USA koalícia zastavila svoje vojenské aktivity pri dobýjaní bašty ISIL v Rakká (peremirje) a ubezpečila obrancov Rakká,že svoje útoky obnoví až na jar.Preto sa bojovníci IS z Rakká mohli presunúť pod Palmýru. – Bojovníci z Aleppa ktorým bolo umožnené odísť z obkľúčenia aj s ľahkými zbraňami,odišli pod Palmýru. Pripomína to Ilovajský kotol,z ktorého Ukrovia ušli do Ruska.Tam ich okúpali,nakŕmili,obliekli do čistého,nechali ich aby sa zotavili a poslali ich späť na Ukrajinu aby mohli s novými… Číst vice »

fajt
14. 12. 2016 11:44

peter. napsal peter a pak v podstatě kdo chce ( a potřebuje) více proxy války mimo své území, že. ..) Kadyrov vyšetřuje své bajce z videa, na kterém jsou na cestě do Sýrie ( poslali živé obrázky svým známým a ti to dali i na západní soc. sítě), ono to nebylo žádné velké tajemství, že tahle ruská enkláva posílá své bojovníky do syrského kotle, ale na těchto videích se čečenci v uniformách voj. policie dost hanlivě vyjadřují obecně o syrských obyvatelích a ani se netajili tím, jak oni osobně budou přistupovat při plnění svých bojových úkolů ( tedy pouze po… Číst vice »

peter.
14. 12. 2016 11:49

fajt napsal
takže sčastné a veselé, zdraví, pohodu a světový mír Vám a všem ve zdejším kolektivu vinšuju :-)

Aj tebe veľo ščesca,penežoch,zdravia i božeho požehnaňa,jek še u nas hutori.