Tarotová předpověď pro svět v roce 2017 časopisu The Economist

 

V nedávných dnech uveřejnil prestižní časopis globální úrovně The Economist „věštbu“ o tom, jaká svět čeká budoucnost v roce 2017. Nejde samozřejmě o věštbu v pravém slova smyslu, ale o prognózu vyjádřenou symbolikou upravených tarotových karet.

Nejvýznamnějšími akcionáři časopisu The Economist prostřednictvím svých dalších firem jsou dva klany – Rothschildové a Agnelliové. První jméno je dostatečně známé a ke druhému, pokud by některému čtenáři známé nebylo, doporučuji dohledat potřebné údaje bez problémů na netu. Agnelliové jsou mimo jiné pány Fiatu, ale také mnoha dalších známých firem nadnárodního významu. Obě jména jsou velkými rybami z řad globalistů. Po krátkém úvodu přejděme k jádru věci.

Na titulní stránce časopisu (viz obrazová příloha) je vyobrazeno 8 tarotových karet, jakoby náhodně vybraných z paklíku, které doprovází mj. titulky „The World in 2017“ a „Planeta Trump.“ Tj. „Svět v roce 2017“ a „Trumpova planeta,“ ale samotné příjmení nově zvoleného prezidenta lze přeložit také jako triumf, trumf, čili ten kdo má navrch, což je pozoruhodné… The Economist věnuje předpovědím na další rok každoročně touto dobou prostor v jednom svém vydání. Na titulní straně pak je vyobrazena odpovídající grafická koláž. Tarotové karty z letošního roku jsou ovšem vyjimečné svou názorností. Dlužno dodat, že v loňském vyobrazení se zástupem světových osobností Trump zcela chyběl. Byl takovým chystaným překvapením…

Co nám tedy letos karty jednotlivě i jako celek naznačují?

Karta č. 1: The Tower, Věž

Vyobrazená věž je zasažena bleskem z nebes a odshora puká a rozpadá se. Jako první se nabízí asociace s babylónskou věží, která byla zpupně stavěna, aby dosáhla do nebes, čemuž zabránila vyšší moc. Také v prognóze The Economist nebeské síly věž sráží. Mám za to, že jde o předpověď pádu dosavadního dominantního globalizačního modelu v podobě unipolárního světa s jediným hegemonem v podobě USA, o konec stavby nové babylónské věže. Vyobrazení věže je doplněno dalšími prvky. Po stranách řítící se věže vidíme dva průvody. Jeden nese symbol křesťanství a druhý symbol charakteristický pro Velkou říjnovou socialistickou revoluci, nebo obecněji pro ateismem charakteristický komunismus, tak jak byl historicky realizován. V dolní části samotné věže jsou dveře a na nich je přibitý list papíru s textem. Nad klenbou dveří je patrný kříž. Nuže před 500 lety, v roce 1517, přibil Martin Luther své protipapežské teze na dveře fary ve Wittenbergu a zahájil tak symbolicky éru reformace, která byla základem anglosaského protestantismu, čili základem anglosaského světového názoru a anglosaských hodnot od počátku anglosaské globální expanze v 16. století (začalo to soupeřením s katolickým Španělskem). A před 100 lety, v roce 1917, ateistická revoluce v Rusku organizovaná globálními silami, byla zase dalším zlomem, symbolickým i reálným odklonem od křesťanství k ateismu a praktickým zničením tradičního Ruska. Tyto symboly a souvislosti opravňují k domněnce, že výklad hroutící se věže jakožto alegorického pádu anglosaského unipolárního modelu globalizace je správný.

Zde se můžeme teoreticky podívat zároveň na poslední, 8. kartu výkladu, ale k ní se nakonec ještě dopracujeme – jde o to, že podle zásad tradičního výkladu z karet spolu první a poslední karta úzce souvisí a jejich vzájemné porovnání je zásadní pro celkové závěry věštby.

Karta č. 2: The Death, čili Smrt

Tato karta je vždy nekompromisním znamením konce starého (které bude nahrazeno novým), na starém nemá smysl více lpět. Karta č. 2 názorně navazuje na kartu Věž. Konec dosavadního (uspořádání) starého světa a počátek nových pravidel. Doplňující zlověstný hřib atomového výbuchu slibuje apokalypsu, výbuch, který otřese světem. S ohledem na význam ostatních karetních listů výkladu si ale nemyslím, že by síly stojící za The Economist předvídaly skutečnou jadernou konfrontaci, byť i lokálního rozsahu.

Karta č. 3: The Judgement, Soud

Díky zdařile provedené kresbě můžeme ve vyobrazené postavě spolehlivě rozeznat Donalda Trumpa, triumf výkladu. Je nejen vykonavatelem soudu, soudcem, ale i králem či imperátorem, jak dokládají žezlo a panovnické jablko v jeho rukách. Trump sedí na trůně ze smotané americké vlajky a pod nohama mu leží USA. Trump je vyobrazen jako vládce a soudce Spojených států amerických a v širším smyslu i celé planety. Vykoná soud nad starým a bude vykonavatelem, vladařem, projektu nového, jehož je i zosobněním. Těmi „souzenými“ budou nejspíše liberální elity USA, dosavadní budovatelé unipolárního světa pod hegemonií USA, zastoupené například klany Clintonových, Bushových a třeba Rockefellery. Tak mají být završeny zničující a převratné procesy naznačované prvními dvěma kartami. Karta je ovšem poněkud vychýlena – má to háček. Přesný výsledek není úplně znám ani zaručen, vládnutí bude zmítáno otřesy. Síly, které mají Trumpa za svůj trumf a za které mluví The Economist, připouštějí, že jejich vlastní predikce globálních událostí pro příští rok zůstává otevřená co do konečného výsledku. Ne vše se musí podařit.

Karta č. 4: The Magician, Mág

Tento list následuje „za Trumpem.“ Mág a magie využíváním okultních, skrytých, magických metod skýtají nadstandardní možnosti, které přesahují běžné a známé vědomosti naprosté většiny běžných lidí. Oproti klasické tarotové kartě je tato v modernizovaném provedení: Kouzelník ovládá 3D tiskárnu, symbol nejnovějších trendů, které má tím pádem pod kontrolou. Je to skutečný realizátor trendů, který následuje „za“ Trumpem, je za ním skrytý, nebo lépe, je jím zaštítěn navenek. Mág pozvedá v pravici svoji hůl, odznak svého statutu, obdařen svatozáří a ležatou osmičkou, značkou pro nekonečno, neomezené možnosti. Svatozář naznačuje osvícenost a posvátnost vlastního postavení. Zvýrazněný ukazováček levé ruky na tlačítku 3D tiskárny zdůrazňuje pozici toho, kdo ovládá vývoj. Karta symbolizuje moc globální „skryté“ světové vlády, toho, kdo v daném případě skrze The Economist predikuje blížící se globální změny ve světě.

Pozastavme se ještě u 3D tiskárny. Z tiskárny na pásu vyjely hotové 4 obytné domy, zatímco pátý dům se ještě dotváří, ještě není zcela hotov. Proces výroby není ukončen, není jisté kolik domů bude. Nástupcem unipolárního světa, v němž měla dominovat „národní“ liberální elita USA reprezentovaná výše zmíněnými klany s pomocí dolaru jako hlavní světové rezervní měny a americké armády roztažené po celém světě, má být vícepolární svět s několika samostatnými centry a hospodářskými a měnovými zónami. Zde bych se odvolal na vizi Michaila Chazina z roku 2016, který uvedl: „Budou to zóny dolaru, jüanu, eura (možná bez východní Evropy, ale s připojením bývalé Francouzské západní Afriky), euroasijská zóna (zahrnující nejen bývalé sovětské republiky, ale i Turecko, východní Evropu, sjednocenou Koreu, Vietnam a Japonsko – viz poslední rozhovory Putina s japonským premiérem Šinzó Abem), Indie a Brazílie s jižní Afrikou. Ale jsou dva objekty v tomto scénáři, jejichž místa nejsou zcela jasná. Je to sunnitský svět a Velká Británie. Zdůrazňujeme, že pozice Íránu je jasná. Po rozpadu Saúdské Arábie obdrží její ropné oblasti (ve kterých žijí šíité) a bude nejsilnější regionální mocností, která ale nepostačí na vytvoření plnohodnotné měnové zóny a proto bude směřovat k zóně euroasijské.“ Je ovšem jasné, že naplnění této vize, pokud by tak či jinak byla realizována, není otázkou pouhého jediného roku 2017. Největší dynamismus, pokud jde o rozšiřování svého vlivu ve světě, mají dnes v určitých oblastech Rusko a Čína, bude tedy hodně záležet na jejich aktivitě, koho nakonec do euroasijského prostoru dokážou zapojit.

Karta č. 5: The World, Svět

Na povrchu zemského glóbu s kontinenty se nacházejí tři stavby, symbolizující kontinuitu dosavadní oficiální historické civilizace – egyptská pyramida a antický a křesťanský chrám. Tyto tři na sebe navazující civilizace – staroegyptská, antická a křesťanská – kontinuálně vládnou známému světa. Na úrovní ideologické, náboženské, politické, kulturní jsou tyto tři civilizace nositelkami nástrojů vlády nad světem, jak otevřeně přiznává karta Svět. Můžeme tuto kartu považovat za „bilanci“ tisíciletého programu, nad nímž „Slunce nezapadá,“ jak je naznačeno paprsky, kterými Slunce zalévá vše na kartě. Vše kontinuálně pokračuje až do dnešních dní…

Symbolické stavby na kartě jsou propojeny dvojím způsobem. Jednak jednoduchými oblouky, které mají význam kontinuity, jednak zdvojeným velkým obloukem, tj. částí kruhu, který naznačuje cykličnost a dosavadní cyklus se jím uzavírá. Proto mě napadl ten „bilanční“ podtext karty.

V horní části obrázku jsou pak vyobrazeny symbolické předměty – „měkké“ nástroje udržování kontinuity a utváření a řízení lidské společnosti: otevřená kniha exoterních a zavřená kniha esoterních znalostí (vzdělání, také literatura obecně, ale také prezentace historie), divadelní masky a obrazy (umění všeho druhu, divadlo, v moderní době také televize a film, ale také falešní představitelé moci – nastrčení politici, pokud jde o masky). Zkrátka to, čím ten, kdo tyto nástroje ovládá, může pohodlně „měkkou“ formou působit na utváření individuálních i společenských hodnot, způsobů uvažování a vzorců chování, rozsah vědění, čili ovládat sociální supersystémy na vyšších úrovních řízení.

Ta karta je svým způsobem velmi upřímná…

Karta č. 6: The Wheel of Fortune – Kolo štěstí

Princip příležitostí, průlomu a úspěchu podle Crowleyho tarotu. V principu ovšem také hra o náhodě a otevřeném konci. Vyobrazení upravené karty je vcelku názorné a týká se Evropy. Karta souvisí s kartou Soud s vyobrazeným Trumpem, který umožní, aby ve vnitřní zóně liberalismu šířeného do celého světa – USA a EU – proběhly převratné události. Na kole štěstí jsou připoutáni tři v současné době velmi frekventovaní evropští politici, představitelé protikladných pólů evropské politiky, doprovázení vlajkami států, z nichž pocházejí. Podle mě jde právě o ty protikladné politické póly, než jen o tyhle tři z evropských politiků osobně. V dolní části jsou výmluvně doprovázeni volebními urnami. Německá kancléřka Merkelová se pohybuje směrem dolů a je zasažená bleskem podobně jako novodobá babylónská věž na kartě č. 1. Gert Wilders se nachází zcela dole, jeho prognóza naznačuje tedy otazník, skepticismus. Marine LePenová se pohybuje vzhůru. Jde však o kolo štěstí, kdo bude mít to štěstí na konci, až se kolo zastaví? Fortuna je vrtkavá, kdo ji dnes má, zítra ji mít nemusí.

Karta č. 7: The Hermit. Poustevník neboli eremita

Poustevník je v klasickém tarotu principem završení, prozření, moudrosti, ukazuje světlo, moudře vede, světská sláva a pocty pro něj nic neznamenají.

V upravené verzi tarotové karty vidíme dlouhý zástup lidí, kteří nesou vlajky s přeškrtanými nápisy (zkratkami) označujícími EU a připravované smlouvy TTIP, TTP. Dále nesou vlajky s výmluvnými nápisy NO a STOP tomu všemu, tedy dosavadním plánům a procesům realizovaným „národními“ elitami USA za účelem budování a udržení unipolárního světa. Zástup nechává za zády noc, temnotu, v podobě noční oblohy, které se vzdaluje.

Není ovšem jasné, kam dosavadní trendy odmítající aktivizovaný zástup lidstva dále směřuje, to není na vyobrazení znázorněno, možné cíle jsou mimo kartu. Zemský globus v pravém dolním rohu puká otřesem, který tato aktivizace a pochod znamená. Puká ta část glóbu, na níž je vidět severní Amerika.

Otevřenou budoucnost lidstva zná snad jen poustevník, který svítí na vše lucernou a nachází se na skále, z jejíhož vrcholu budoucí model světa může vidět už teď, na rozdíl od těch dole na cestě v soutěsce.

Karta č. 8: The Star. Hvězda

Jak jsem již zmínil, poslední karta výkladu je nejvíce spojena s první a dává pointu, jak problém dopadne. Podotýkám, že v klasickém tarotu má tato karta číslo – 17. Název karty je v jednotném čísle, ačkoliv hvězd je zde více. Zvýrazněných 14. Ale mělo by jít tudíž jen o jednu z nich, tu hlavní. Taková tu je, ojedinělá mezi ostatními, ačkoliv z astronomického hlediska ona jediná není hvězdou. Ta jedna jiná je totiž – Vlasatice, čili kometa. Vlasatice ohlašovala v biblickém příběhu příchod Spasitele, narození Ježíše, začátek nové dvoutisícileté éry, počátek nového náboženského a duchovního cyklu. Zjevení se hvězdy je také například alchymickým symbolem, projevem úspěchu v Díle spirituální alchymie, kdy se adept ve finále po mystické smrti znovuzrozuje jako duchovně obnovená bytost.

Po pádu nové babylónské věže a otřesech s tím spojených tedy nemá zůstat svět v troskách a chaosu, ale začne fungovat na nových principech. Jak přesný mají prediktoři časopisu The Economist odhad budoucnosti a jaký je jejich konečný plán v detailech dopadajících na každého jednotlivce, to se v prvním případě dovíme a v druhém o tom i něco tušíme. Jejich varianta globalizace je vedle dosavadní unipolárně americké a ruské (s níž se shodují co do požadavku multipolarity) minimálně jedna ze tří, byť mají k dispozici síly nejsilnější a cítí se jako Mág. Každopádně takováto otevřeně sdělená vize je zajímavá, samozřejmě za předpokladu, že jsem se ve výkladu převážně nemýlil. Zbývajících 14 zvýrazněných hvězd lze počítat taky jako 7+7. Dvakrát sedm. Sedmička není jen lidové číslo štěstí, ale tradičně také číselné vyjádření úplnosti. Čeho bylo 7 v legendách, bájích, pohádkách i v bibli, toho bylo tolik, kolik mělo, co mělo trvat po úplnou dobu nezbytnou ke svému naplnění, to trvalo 7 dní, 7 let a podobně. V tomto případě máme dvojnásobnou úplnost. Dva sloupy úplnosti.

V oněch 14 hvězdách jsou obrázky mladých lidí a to konkrétních mladých lidí, nastupujících osobností z různých společenských oblastí. S poselstvím Vlasatice o nové éře nastupuje do popředí nová generace, kometa přinese generační směnu ve veřejném životě, nový způsob uvažování nahradí ten starý. To vše se vznáší nad pustým, opuštěným Marsem. Povrch planety posetý krátery nabírá totiž červenou barvu, proto si myslím, že jde o Mars, zvaný též „rudá planeta.“ Mars je taky bůh války. Ve vyobrazení se vše nové odehrává mimo něj, mimo pustý a opuštěný Mars, který se nachází stranou hry. Plány na nový multipolární svět se daří uskutečnit a plány světové války, která měla zachránit americkou hegemonii ve světě, zůstanou opuštěny. Ovšem pozor. Opět jde o kartu vychýlenou, podobně jako Soud, tedy číslo 3. Tak hladké to nebude. Jistota prognózy nedosahuje 100 procent, neboť výsledek závisí na míře zvládnutí problémů a sil, které budou stát v cestě.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
30 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
5. 12. 2016 20:58

Že by tam záměrně chyběl jakýkoliv symbol pro V.V. Putina ? Že by jeho role intervenčního úředníka ve službách GP měla skončit ? Obdivuji schopnost Lavrova nabízet v zájmu ukončení hrůz v Allepu odchod špíny lidstva prostřednictvím dohody s těmi,kdo jí dali k dispozici souřadnice pro dělostřelecké bombardování ruské nemocnice ! Po tomto důkazu humanity na
úrovni 2 Olbreitrů ,nebo jedné killerjednotky bych ruskému štábu odpustil,kdyby se dopustili chyby a po soustředění zbývajících“dobráků“na cestě do Evropy použili omylem termickou municí.

peter.
5. 12. 2016 22:20

Taroty,veštby,dekadencia,zvrátenosť,relativizácia a odvrhnutie všetkého, čo z ľudí robilo ľudí,čo vytváralo a formovalo po tisícročia ľudskú spoločnosť a civilizáciu.Čo bolo osvedčené, dobré a správne pre stovky generácií našich predkov,je dnes vysmievaný prežitok odsúdený na zatratenie a čo bolo vždy odsudzované a ako škodlivé odvrhnuté , je dnes správne a cool. Nastáva doba v ktorej hrajú prím buzeranti,pedofili,satanisti a okultisti všetkého druhu – ak sú dostatočne bohatí a zaradení do tej správnej lóže,ligy,sekty alebo spolku, doba v ktorej má ľudský život hodnotu menšiu ako život psa vo vlastníctve boháča nárokujúceho si právo pretvárať svet podľa vlastných zvrátených predstáv a zahrávať sa so… Číst vice »

hudryper
hudryper
5. 12. 2016 22:36

Podepisuji. Samotný článek je nejlepším důkazem,že nepatříte mezi manipulované hračky .

Alena
Alena
5. 12. 2016 23:55

svět se nevyvíjí, jak by si globalizátoři přáli, a je na lidech, jak si ho vytvoří. Vždyť i velký bratr neví.

Béda
6. 12. 2016 6:18

Alena napsal

svět se nevyvíjí, jak by si globalizátoři přáli, a je na lidech, jak si ho vytvoří. Vždyť i velký bratr neví.

Trumpovu kampaň spolufinancovali bratři Kochové, finančním manažerem jeho volební kampaně byl chlapík z Goldmann Sachs, který se má za odměnu stát ministrem financí USA. Do čela Pentagonu byl Trumpem vybrán válečný jestřáb z řad námořní pěchoty (účastnil se mimochodem operace Fallúdža) . Sám Trump patří mezi americké oligarchy a často akcentuje Amerika first. Já bych si nebyl moc jistý, že je Trump pro svět andělem spasitelem.

fajt
6. 12. 2016 6:40

však taky Putin nestabilizoval Rusko ( na nějakou základní úroveň ) pro ruský národ, ale pro globální elitáře, aby mohli lépe a efektivněji čerpat ruské bohatství – privatizace Ruska jede na plné obrátky, korupce slouží těm správným zájmovým globálním skupinám, pátá kolona na strategických místech ruské byrokracie nebývale posílila, ruský výrobní kapitál je ještě více svázanější s nadnárodním, ruská armáda je z velké části profesionální ( tedy za úplatu a na povel cara, jedno jaký bude ) a prostý lid, tedy mužík dostal daňové povinnosti o kterých se mu ani nesnilo, vše potuplované pro jistotu návrhem zákona o příživě, který… Číst vice »

Béda
6. 12. 2016 7:22

Observer napsal, jak demokraté zastrašují americké volitele

Číst dál: https://cz.sputniknews.com/svet/201612054255341-observer-demokrate-zastraseni-americti-volitele/

Béda
6. 12. 2016 7:36

http://www.hlavnespravy.sk/v-essene-vrcholia-pripravy-na-zjazd-vladnej-cdu/868811

…Ako ďalej vyplýva z informácií, ktoré prenikli v Essene na verejnosť, CDU chce do predvolebného boja ísť s jasnou rezignáciou na zvýšenie daní a so sprísnením azylovej politiky. V tomto duchu došlo aj ku korekcii návrhov straníckych smerníc, o ktorých budú rokovať delegáti essenského zjazdu strany…

Angela Merkel čelí kritice vlastní strany {CZ titulky} https://www.youtube.com/watch?v=lhXjKa0fDNU

Vicki Maeijer (PVV) – projev v Evropském parlamentu [ CZ titulky ] „Nás neumlčíte“
https://www.youtube.com/watch?v=GmA9eeLlIJ4

Béda
6. 12. 2016 7:40

John Kerry si v Berlíne prevzal Veľký spolkový kríž za zásluhy

Kerryho nemecký rezortný partner Frank-Walter Steinmeier označil šéfa americkej diplomacie pri tejto príležitosti za „skutočného priateľa“ a „najvytrvalejšieho diplomata“, akého osobne poznal.

peter.
6. 12. 2016 7:57

fajt:
Malé,ale dôležité víťazstvo.Dáva nádej,že nie všetci Poliaci sú „rusofóbmi“ a že aj v Poľsku sú ešte zdravo rozmýšľajúci ľudia.
https://cont.ws/post/450691

fajt
6. 12. 2016 8:02

peter. napsal

fajt:
Malé,ale dôležité víťazstvo.Dáva nádej,že nie všetci Poliaci sú „rusofóbmi“ a že aj v Poľsku sú ešte zdravo rozmýšľajúci ľudia.
https://cont.ws/post/450691

Peter, víte přeci dobře, že dnes ( i v historii ) jeden hlas bohatého ( a je jedno, co je to za duševní lopatu) vydá za miliony chudých ( i když skutečných občanů, kterým funguje i zdravý selský rozum), systém je nastaveny neprůstřelně, tady žádná demokracie a pluralita názorů jako skutečná tvorba moci vycházející z vůle většiny absolutně nefunguje. ..)

Aleš
Aleš
6. 12. 2016 8:18

Fajt: Tento elitou chtěný obraz, do kterého by moc ráda zapasovala i Rusko, nemusí být vůbec uskutečněn. Evropa má na víc než jen na 2 diktované možnosti vývoje (EU ve vleku totalitní světovlády anebo EUxit v zájmu totalitní světovlády). Jestli chce být náš prezident prezidentem dolních 10 milionů, měl by to vzít v potaz. A tady podle mne jiné cesty z toho není, jde o NATO rozpuštění. A o tom elity nebudou mluvit, i pouhá myšlenka na to je ortelem smrti. Ale. Svět se mění, i Brzezynski a podobní evidentně přiznávají, že to pod kontrolou nemají. Nevím, proč to kdo… Číst vice »

fajt
6. 12. 2016 8:45

Aleš napsal
Aleš

Aleši, mou reakci máte vedle, už to nebudu pastovat i tady. ..)

Béda
6. 12. 2016 8:46

Řekl bych že Putin reprezentuje konzervativní pravici. Putinova politika (rovná daň, privatizace, podpora zahraničních investic s důrazem na národní tradice, rodinu, původní náboženské kořeny, zájmy národní oligarchie atd.) je klasickou politikou konzervativní pravice. Putin není žádná alternativa ke kapitalismu. Minule jsem se to pokusil objasnit. Jde zde o konflikt dvou pravicových křídel – liberálních kozmopolitních globalistů kterých zištné zájmy jsou široce globálně rozprostraněny a hodnoty jako národ, kořeny, sounáležitost… pro ně neznamenají již prakticky nic. Byly zcela nahrazeny jedinou univerzální hodnotou – ziskem (a mocí). I když jsou Putin, konzistentnost jeho názorů, to co udělal pro Rusko, jeho zarputilost… sympatické,… Číst vice »

fajt
6. 12. 2016 8:58

ano, kapitalismus nekultivuje, kapitalismus degraduje…a všechny bez výjimky. ..

Admirál
Admirál
6. 12. 2016 11:28

Budoucnost a to i tu poměrně blízkou při dnešním překotném vývoji nemožné předvídat. Ti, kdo si mysleli, že je možné za pomoci gigantických prostředků a možností směrovat lidstvo v souladu se svými cíli, jsou dnes na hrnci. Asi nečetli Tolstého Vojnu a mír. Tam je přesně popsáno, jak jsou dějiny tvořeny nikoli rozhodnutími a činy jedinců a skupin, ale tisíci a miliony jednotlivých kroků bezejmenných jedinců, které nakonec vyhrávají bitvy a tvoří dějiny. Jejich škoda. Uvedli jen do pohybu síly, tekuté písky, o kterých nikdo neví, jakým směrem se pohnou, kde vytvoří hučící tsunami a kde něco a někoho tiše… Číst vice »

Bety
Bety
6. 12. 2016 12:57

Bédo píšete, že přes Putina cesta nevede. Říkám si, co všichni, kdo ho kritizují po něm vlastně chtějí? Aby mávnutím kouzelného proutku vrátil čas? Stabilizoval Rusko. Zabránil jeho konečnému rozpadu. Aby ho ochránil, přebudoval armádu. Učinil ho opět potravinově soběstačným. Zastavil válku v Čečně. Postavil se proti šíření ISIL na Blízkém východě. Vrátil Rusům hrdost na svůj národ. Nebýt jeho zásahů, už bychom měli silně nakročeno k tomu, stát se součástí evropského chalífátu. A to všechno v situaci, kdy byly proti němu a stále jsou všechny západní státy a bohužel i bývalý socialistický blok – dobře víte, že na mínění… Číst vice »

Aleš
Aleš
6. 12. 2016 13:11

http://e-republika.cz/article3773-Politka-v-akčnim-korporatnim-baleni
Konec politiky korporátního lobismu je jedním z dílčích úspěchů, jehož bylo svým způsobem dosaženo i v Rusku. V Rusku přeci Prezident prohlásil. Za politiku je zodpovědné Jednotné Rusko….

Béda
6. 12. 2016 13:14

Bety, já Putina nekritizuji. Uznávám jeho zásluhy a ze všech současných zahraničních politiků je mi zdaleka nejsympatičtější. Pouze konstatuji, že v Rusku buduje specificky „ruský“ (s akcentováním ruských národních a stáních zájmů) KAPITALISMUS. A kapitalismus má své vnitřní zákonitosti. Krom jiného vede k ustavičné koncentraci bohatství a moci do stále méně rukou (ke vzniku oligarchie), k bezohledné konkurenci, k “ bratrovražednému“ boji o dominanci a moc bez jakýchkoliv pravidel, k nerovnosti mezi lidmi a k nerovnoměrnému vývoji mezi zeměmi a regiony s parazitismem na slabších, k zotročování slabších atd.. Takový kapitalismus byl, je a bude. Dokud bude existovat. To primárně… Číst vice »

Bety
Bety
6. 12. 2016 15:10

Bédo, já nevím co bude. V Rusku si kapitalismus vyzkoušeli v horší formě než my.
Nemohu za ně mluvit, ale DVTŘ je rozhodně cesta , která kapitalismus nevyznává.
Možná se toho nedočkám, ale věřím, že se lidem zjevná nespravedlnost kapitalismu opravdu nezamlouvá, a že s ním dříve či později skoncují. Chce to čas.

Bety
Bety
6. 12. 2016 15:59

Krom toho si myslím, že západní špičky mají dobrý čich a Putin se jim nezamlouvá nejen proto, že chrání suverenitu Ruska. Zatím je to přece nastavené tak, že jim zisky z Ruska plynou přes všechny sankce, finanční sektor je přece liberalismem prorostlý. Gorbačova oslavovali, Jelcin jim nevadil a najednou je ten další ztělesněním zla, proč?

fajt
6. 12. 2016 16:04

odejítí kapitalismu bez násilí je proces dost nemyslitelný, spíše dříve odejde člověk, jako elementární a endemický nositel této ošklivé vlastnosti. ..)

Sio
Sio
6. 12. 2016 17:23

peter. napsal Taroty,veštby,dekadencia,zvrátenosť,relativizácia a odvrhnutie všetkého, čo z ľudí robilo ľudí,čo vytváralo a formovalo po tisícročia ľudskú spoločnosť a civilizáciu.Čo bolo osvedčené, dobré a správne pre stovky generácií našich predkov,je dnes vysmievaný prežitok odsúdený na zatratenie a čo bolo vždy odsudzované a ako škodlivé odvrhnuté , je dnes správne a cool. Nastáva doba v ktorej hrajú prím buzeranti,pedofili,satanisti a okultisti všetkého druhu – ak sú dostatočne bohatí a zaradení do tej správnej lóže,ligy,sekty alebo spolku, doba v ktorej má ľudský život hodnotu menšiu ako život psa vo vlastníctve boháča nárokujúceho si právo pretvárať svet podľa vlastných zvrátených predstáv a zahrávať… Číst vice »

peter.
6. 12. 2016 20:42

Sio napsal
Prostě neomarxismus. A snaha zmást lidi na první prioritě, protože pokud někomu zcela otočíme žebříček hodnot a vnímání morálky, máme z něj tupou ovci.

Sio:
Toto je eštek našej diskusii na tému:Bol lepší socializmus ako dnešný…bohvie,čo to je,keď nám vládne „sociálna demokracia“?
http://www.protiprud.sk/politika/2128.htm