O fiskálním paktu

Opět musí být Česká re­pub­li­ka něco extra. Vče­rej­ší ev­rop­ský sum­mit schvá­lil návrh Smlou­vy o sta­bi­li­tě, ko­or­di­na­ci a ří­ze­ní v hos­po­dář­ské a mě­no­vé unii.


Pokud si český občan po­zor­ně tuto smlou­vu pře­čte, zjis­tí, že je tam hodně dob­rých věcí pro Čes­kou re­pub­li­ku, ale jsou tam dle mého názoru i člán­ky, které se ne­mů­žou líbit našim po­li­ti­kům, pro­to­že jim brání v tom, aby si s touto zemí po celé vo­leb­ní ob­do­bí dělali, co chtě­jí.


V hodně vě­cech se ne­můžu zto­tož­nit s po­li­ti­kou Ev­rop­ské unie, ale nad touto smlou­vou je třeba se hlou­bě­ji za­mys­let a ve­li­ce věcně zhod­no­tit, co je pro ob­ča­ny pří­no­sem a co je pro ob­ča­ny ne­ga­tiv­ní.


Naši po­li­ti­ci si totiž s námi opravdu dě­la­jí, co chtě­jí, oni za­dlu­ži­li zby­teč­ně tuto re­pub­li­ku, a teď nám po­sí­la­jí slo­žen­ky, abychom je­jich ne­zod­po­věd­nost za­pla­ti­li. Český občan je dnes v po­zi­ci pa­siv­ní re­zisten­ce a nic ne­chce dělat, pro­to­že to údaj­ně nemá smysl. Já osob­ně jsem ji­né­ho ná­zo­ru a zá­sad­ně ne­sou­hla­sím s tím, co nám premiér Nečas zase pod­sou­vá za bludy. Jsem rád, že Vám mů­že­me tuto smlou­vu v čes­kém pře­kla­du po­skyt­nout, pro­to­že v me­di­ích zcela jistě opět usly­ší­te o úplně jiné smlou­vě.


Převzato z oficiálních stránek Bohumíra Dufka


Návrh textu Smlou­vy o sta­bi­li­tě, ko­or­di­na­ci a ří­ze­ní v hos­po­dář­ské a mě­no­vé unii

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments