Vysoké školství Západu: Vzdělanost odchází, doba temna přichází

Červen 07, 2012


Athény byly v řecké Zlaté éře zalidněny tolika zvídavými lidmi, že Aristoteles mohl napsat, že „všichni muži mají vrozenou touhu po vědění.“ Samozřejmě, že se mýlil, ale jeho krajané jistě měli intelektuální sklony. Athény zažily období, během něhož byl postaven Parthenon a celé město se stalo uměleckým, kulturním, intelektuálním a obchodním centrem toho, co bylo považováno za civilizovaný svět. Mezi jeho obyvateli byli Sokratés, Platón, Aristoteles, Aischylos, Aristofanés, Euripidés, Menander, Sofokles, sochař Praxiteles, řečník Démosténés, Hérodotos, Thukyidés a další. Láska k učení převažovala. Byla vyvinuta sokratovská metoda, spočívající v kladení otázek tak dlouho, dokud se nenalezne podstata věci tím, že se eliminují hypotézy, které vedou k rozporům. Pythágoras, Euklidés, Archimédes, Hypparchus, Appolonius a Ptolemaios rozšířili obzor matematiky. Učení se stalo vznešeností, nakonec však vše bylo znehodnoceno. Války, jež byly vedeny kvůli rozšíření obchodu, byly jeho nepřítelem – a zvítězily. Znalosti nemají vždy navrch a ne vždy se zachovají.

Řím naopak nebyl osídlen natolik zvídavými lidmi, aby se prosluli svou inteligencí. Římané byli národ rabiátů. Vzali si co chtěli, pokud to bylo nezbytné, tak i pomocí vraždění. Řím udělal z papežského křesťanství státní náboženství, a když poté Impérium padlo, Justiniánův zákoník byl nahrazen kanonickým právem. Vznešenost vzdělání byla označena za kacířství a lidská zvědavost prakticky zanikla. Nastala doba temna.

V 11. století začali lidé z celé Evropy studovat znovuobjevený Justiciánův zákoník. Studium římského práva a dalších znovuobjevených předmětů se brzy znovu rozšířílo. Papežské křesťanství se dostal do konfliktu se sebou samými. Nastalo papežské schizma: toto rozdělení vedlo ke vzniku nových center vzdělávání a poklesu autority církve. Vzdělávání se začalo znova dostávat na své místo a posléze se objevila renesance a osvícenství, společně se zájmem o humanismus. Temnota věků začala ustupovat, ale tento ústup trval sedm set let a nebyl dosud dokončen. Navzdory našemu zbožštění vzdělávaní a vědy ani dnes nic nezajišťuje trvalost osvícení.

Temnota, která obklopovala tuto Dobu temna v Evropě, se šířila z klášterů, opatství a scholastických univerzit středověku. Vycházela z ideologie, která si myslela, že je zázračně inspirovanou pravdou popisující všechny věci ve vesmíru, v němž všechno bylo objasněno Stvořením. Dokonce i poté, co vliv církve upadl a skončila inkvizice se svými procesy proti kacířům, stopy tohoto temna se tajně udržely jinými institucionálními způsoby. Láska k vědění, která se objevila ve starověkém Řecku, nikdy nezískala zpět svoji ušlechtilost. Antiintelektualismus nikdy nezemřel; i nadále přežívá v temných koutech středověkých náboženských institucí. A tato temnota přišla i do Ameriky.

Před dvěma sty lety, ve Věku rozumu, bylo Massachusetts náboženskou konzervativní puritánskou kolonií, která opakovaně vyhošťovala, vyháněla a dokonce popravovala lidi, kteří nesouhlasili s ideologickou puritánskou doktrínou. Harvardská vysoká škola, která byla v Massachusetts založena v roce 1636 podle massachusettského práva, měla za cíl školit kongregacionalistické a unitářské duchovenstvo, i když nikdy nebyla oficiálně spojena s církví. Puritáni a Harvardská kolej se v té době dají popsat pouze jako křesťanští fundamentalisté. Tato vysoká škola nabízela klasické akademické osnovy upravené tak, aby byly v souladu s puritánskou ideologií. Její studijní plány napodobovaly osnovy Cambridžské university, která sama byla založena jako papežská universita.

Zkrátka, Harvard byl Svobodnou univerzitou jenom na papíře, byla to biblická škola se striktně náboženskou funkcí. Nebyla založena jako místo univerzální výuky. Harvardské studijní programy a studenti se stali sekulárními v 18. a 19. století, kdy se z lůna bostonských elit zformovalo centrum ovládající kulturu. Po občanské válce byla tato vysoká škola i k ní připojené odborné školy přeměněna v centralizovanou výzkumnou univerzitu, její odborné katedry však zůstaly profesně orientované. Celá její historie, vliv a bohatství ukazuje, že cílem univerzity bylo a je naučit lidi uplatnit se v ideologicky pokrouceném tržním hospodářství. Dostává nejvyšší finanční dotace ze všech akademických institucí na světě a absolvovalo ji osm amerických prezidentů. Harvard je také Alma mater nejméně šesti amerických miliardářů. Je to americká katedrála zazobané elity a spíše než všeobecné vzdělání podporuje vládnoucí ideologie.

Harvard je instituce, kde víra vždy měla navrch nad znalostmi.

Studenti na Harvardu, stejně jako studenti na mnoha jiných školách, se nesmějí dozvědět o alternativách k neoklasického modelu a získat z nich hlavní kredity! To je Harvard, nejjasnější světlo v pedagogickém Pantheonu Ameriky, často kritizovný konzervativci jako příliš liberální.

Ale není to jen Harvard. Yale byl založen v roce 1701, aby školil ministry a vyrobil vůdce pro Connecticut. Založilo jej deset kongregacionalistických duchovních, všichni z nich byli absolventi Harvardu. V době, kdy se rektor Harvardu Increase Mather dostával do rozporu s ostatními členy vedení školy, které Mather popsal jako „stále liberálnější, duchovně laxnější a příliš tolerantní v církevních záležitostech,“ ocenil úspěch univerzity v Yale a vyjádřil naději, že by v protikladu k Harvardu mohla zachovat puritánskou náboženskou pravověrnost. Tedy další „Svobodná univerzita“.

Leland Stanford, zakladatel Stanfordské univerzity svého času navštívil harvardského rektora Charlese Eliota a zeptal se ho, kolik by stálo, kdyby se Harvard okopíroval v Kalifornii. Stanford se stal Harvardem amerického Západu, tedy další konzervativní a fundamentalistickou univerzitou. Stanford byl založen v roce 1885 a v jeho zakládací listině bylo několik zvláštních ustanovení:

Pověření správci…..budou vládnout a jejich povinností bude:

Vytvořit a udržovat na této univerzitě vzdělávací systém, aby, pokud z něj vyjde asolvent, se hodil k nějakému užitečnému výkonu…

Na univerzitě zakázat sektářské instrukce, ale učit že nesmrtelnost duše, existence moudrého a shovívavého Stvořitele a poslušnost k jeho zákonům je nejvyšší povinností člověka…“

Když v roce 1893 zemřel senátor Stanford, převzala řízení Jane Stanfordová. Poté, co se Edward Alsworth Ross prosadil jako jeden z otců americké sociologie, vyhodila ho pro radikalismus a rasismus. Nařídila také, že studenti se budou učit o tom, že každý, kdo se narodil na zemi, má duši a že na jejím rozvoji závisí všechno v životě a všechno v "životě věčném“. A zakázala studentům skicovat nahé modely v živých hodinách uhlokresby. Takže Stanford také ztělesňoval silné fundamentalistické vlastnosti.

Tyto univerzity byly založeny jako fundamentalistické instituce odborného vzdělávání naprostými ignoranty. Nebyly stanoveny k dalším poznání. Jsou to madrásy, nedělní školy, jedna jako druhá.

Tohle všechno se zdá být v rozporu s americkou závislostí na „vědě a technologii“. Amerika však nemá žádnou úctu k vědě a důkaz toho je zřejmý. Evoluce je odmítána, protože je v rozporu s biblickým učením o stvoření. Klimatologie a ekologie jsou vypouštěny, protože jsou v rozporu s kapitalismem volného trhu. Nejen, že je jsou tyto vědy odmítány, ale vědci, kteří se v nich angažují, jsou terčem nadávek. Američané se spíše klaní katalogům konzumního zboží, které jsou vytvářeny inženýry pomocí vědeckých objevů, s nimiž oni už nemají nic společného. Americký president říká, že potřebujeme „vycvičit“ více vědců a matamatiků, ale podívejte se, kdo jsou lidé, které Američané nejvíce obdivují – Bill Gates, nebožtík Steve Jobs a Mark Zuckerberg! Ani jeden z nich není matematik, vědec, dokonce ani absolvent univerzity. Naše úcta k vědě dosahuje hloubky vypuštěného rybníka, a všechno co děláme, je válení se v jeho bahně. Pokud by Američané měli opravdovou úctu k vědě, museli by mít i úctu k vědeckým metodám, které odmítají ideje, jež nejdou empiricky ověřit. Američané naopak stále trvají na zavádění idejí, které nelze empiricky ověřit, ale lze prokázat, že vůbec nefungují. Je celý seznam postupů prováděných Američany, které nefungují a nikdy nefungovaly. Žádná kultura s respektem k vědě by nemohla takto fungovat.

Ale jako by to všechno nestačilo, i tento konzervativní vzdělávací systém je vystaven útoku ideologických fundamentalistů:

Po třech dnech bouřlivých jednáních, Texaský vzdělávací výbor . . . schválil společenskovědní studijní program, který bude dávat konzervativní razítko na historii a učebnice ekonomie, zdůrazňovat nadřazenost amerického kapitalismu, zpochybňovat závazek Otců zakladatelů zavést čistě světskou vládu a prezentovat republikánskou politickou filozofii v příznivějším světle. Hlasování bylo 10 : 5 podle stranických linií, všichni Republikáni ve výboru hlasovali pro.

Asi není žádným překvapením, že právě tohle dělají texaští politici. Ale ani jeden profesor, děkan, rektor, ani jedna akademická organizace nepovstala, ani nic nenamítala. Proč byli všichni učenci, zasvěcení do systému amerického vysokoškolského vzdělávání, němí a neviditelní? Co lze říci o jejich věrnosti akademické profesi? Ještě horší je, že autoři dotčených učebnic je velice ochotně přepsali, jenom aby vyhověli Texasanům. Jaká je jejich intelektuální integrita? Neboli, jak temné je temno v akademii?

A je toho ještě více:

Louisianský guvernér Bobby Jindal nedávno podepsal nový zákon, který zavádí největší program poukázek na vzdělání ze všech států v zemi. Je to součást sady „reforem“, jež podle Jindala mají rozšířit nabídku školního vzdělání … a kritici říkají, že je to největší atentát státu na veřejné školství v zemi. A americká akademická obec a její vedení opět nejsou k nalezení. Dovedou si představit, jak budou vypadat jejich třídy, když všichni jejich studenti budou indoktrinování fundamentalistickou ideologií? Co asi tak budou tihle profesoři schopni učit? Které předměty, jež jsou v rozporu s fundamentalistickou ideologií, budou zakázány? Jaké proslovy budou prohlášeny za politicky nekorektní? V Evropě mohou být lidé uvězněni za popírání či zpochybňování oficiálního sionistického popisu holokaustu. Stanou se zločinci z učitelů evoluce, pokud popřou, že biblický popis Stvoření je pravdivý, nebo že sňatek nesestává z jednoho muže a jedné ženy? A proč ne? Klérus to už udělal Galileovi. Položte si sami otázku, kolik německých univerzitních profesorů neslo následky nacistické ideologie, protože nemohli a nechtěli potvrdit árijskou nadřazenost?

Myslíte si, že se to nemůže stát? Právě se to děje.

Na učitele na veřejných školách se už útočí desítky let a je to maskováno jako pokusy vést je k odpovědnosti. Ministerstvo školství předpokládá, že standardizované výsledky testů mohou být spolehlivě a právoplatně použity pro určení kvality učitele. Většina vědců říká, že tomu tak není. Říkají, že používání testování tímto způsobem je negativním důsledkem Bushova programu No Child Left Behind (Žádné dítě nesmí zůstat pozadu). A vysoké školy i akademická obec byla po celá ta desetiletí potichu, když byli jejich absolventi haněni. Teď se však Ministerstvo školství pokusilo – a selhalo – ve snaze přesvědčit skupinu vyjednavačů, aby odsouhlasili dohodu, podle níž by byly vysoké školy hodnoceny ve velké míře podle toho, jak naučí své studenty si při svém absolutoriu počínat ve standardizovaných testech… Když se vyjasnilo, že se někteří z vyjednavačů nehodlají přiklonit k základním tezím tohoto ministerského plánu, představitelé ministerstva ukončili toto vyjednávání prostřednictvím konferenčního hovoru. Nemyslete si však, že je to konec tohoto úsilí.

Teď se dá čekat, že Obamova vláda vydá předpisy a udělá, co bude chtít – bez souhlasu Kongresu, aniž by přesvědčila skupinu vyjednavačů, které si sama vybrala, že to, co chce má nějaký smysl pro vzdělávání. Samozřejmě, že to bylo nevyhnutelné! Pokud se výsledky standardizovaných testů studentů mohou použít k posouzení schopností jejich učitelů, proč by tyto výsledky neměly být využívány pro určení kvality profesorů, kteří vzdělávali učitele?

Nejdříve profesorů na pedagogických fakultách, potom profesory na ekonomických fakultách, pak profesory na technických oborech atd. Zaostalost nemá pochybnosti. Profesoři západního světa, pořiďte si lucerny. Přichází doba temna!

Převzato z Global Research

Překlad: Clair

(Redakčně kráceno)

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments