Podepisuji

Stále se rozrůstající skupina českých intelektuálů zveřejnila následující prohlášení, které mně sice k podpisu nedali, ale já nemohu jinak, než ho vzít za své a svůj podpis k němu připojit. Je tristně příznačné, že informaci o něm jsem našel jen na DR a A2larmu, ale už ne v médiích, která zasahují větší díl české populace. Ale co se divím? To není obyčejné prohlášení, to je plnokrevný politický program, na kterém se dá postavit politická strana, která by můj – a jistě nejen můj – hlas měla jistý. A je to program, který žádá tak radikální revizi současného společenského uspořádání včetně zpochybnění mnoha fundamentálních dogmat kapitalismu, že se ho držitelé moci musí bát a štítit. Instinktivně, protože některé body musí být zcela mimo jejich chápání.

Bez solidarity není imunity

Pandemie jasně ukazuje potřebu a sílu společenské solidarity. Bez fungujícího veřejného zdravotnictví bychom jí nedokázali čelit. Také zavřené školy a omezená kultura nám teď důrazně připomínají, jak důležité pro společnost jsou. O veřejnou podporu a záruky nyní ovšem žádají i malé a velké firmy.

Krize vyvolaná pandemií tak vyvrací desítky let opakované moudro, že „neexistuje společnost, jen jedinci a jejich rodiny“. Je to právě naopak: potřebujme silné mezilidské vazby a pocit odpovědnosti všech za ostatní, nejen příbuzné a přátele. Tak, jak ho prokazují ti, kteří šijí pro jiné roušky nebo nakupují pro ohrožené seniory ze sousedství.

Z veřejných rozpočtů se zavádějí obrovské záchranné programy a další mají následovat. Objevují se přitom i tendence, které jdou proti spravedlivému řešení krize. Ojedinělé nejsou ani snahy posílit už tak mocné ekonomické a politické hráče, kteří současnou situaci chápou jako příležitost zaútočit na soudržnost a férové přerozdělování. K těmto tendencím patří i pokusy zabránit řešení klimatické krize, útoky na neziskové organizace nebo výzvy k zastavení růstu minimální mzdy.

Každá krize je však také příležitostí k pozitivní změně. Ta současná ukazuje, že imunita nás všech, jednotlivců i společnosti jako celku, není možná bez sounáležitosti. I stát a vláda tedy musejí následovat příkladu široké veřejnosti a její spontánní aktivity ve prospěch ostatních, kteří to potřebují nejvíc.

Proto se domníváme, že právě teď je čas obrátit se na vládu a parlament s jasnými požadavky vyplývajícími z toho, co už nám pandemie ukázala:

 • Ekonomika tu musí být pro lidi, ne lidé pro ekonomiku.
 • Ekologie je základ, ne luxus.
 • Ne každý technologický vývoj je pokrok.
 • „Rovné“ daně způsobují nerovnost.
 • Stát nesmí být vězením pro dlužníky.
 • Místo doprošování o nízké dávky veřejná podpora pro všechny.
 • Zdravotnictví, školství a kultura jsou páteří společnosti.
 • Bydlení je právo.
 • Zbrojní výdaje nejsou nedotknutelnou prioritou.
 • Moc korumpuje, moc bez kontroly omezuje svobodu.
 • I Evropa musí být soudržná a solidární, bez center a periferií.

1. Ekonomika tu musí být pro lidi, ne lidé pro ekonomiku

České hospodářství se dlouhodobě vyznačuje nízkými mzdami a špatnými pracovními podmínkami, dlouhou pracovní dobou a minimální možností zaměstnanců promlouvat do fungování firem. Část pracujících je vytlačena mimo regulérní pracovní trh nebo pracuje v neplnohodnotných a nejistých poměrech. Obrovský díl zaměstnanci vytvářeného bohatství se hromadí u tuzemských nejbohatších nebo odtéká do zahraničí.

Ekonomika po pandemii proto musí směřovat k většímu podílu občanů a zaměstnanců na vznikajícím bohatství a ke kratší pracovní době. Mzdy a platy musejí být důstojné. Vzniklá situace nesmí být zneužita ke zmrazení minimální mzdy nebo k dalšímu využívání, či dokonce k rozšiřování práce v tzv. švarcsystému nebo prostřednictvím agentur. Jako systémově důležitá se kvůli pandemii ukazuje práce v oblasti péče, která je většinou špatně ohodnocená a často zneuznaná – to se musí změnit.

Pokud mají firmy v krizi čerpat z veřejných peněz, musí být tato pomoc podmíněna důslednou veřejnou kontrolou jejich činnosti, zaváděním zaměstnaneckého spolurozhodování a vyplácením důstojné mzdy. Dotace firmám, které jsou registrovány v daňových rájích nebo mají dlouhodobě nepřiměřené zisky, jsou nepřijatelné.

2. Ekologie je základ, ne luxus

Na závažnosti ekologických hrozeb se nic nezměnilo. Rozvrat klimatu emisemi skleníkových plynů, stále drastičtější sucha a vymírání druhů – to jsou jen některé z projevů kolapsu životního prostředí. Může to pro civilizaci vést k ještě horším pohromám, než je současná pandemie.

Proto požadujeme masivní investice do ekologické transformace ekonomiky. Potřebujeme snižovat energetickou náročnost a zahájit přechod k obnovitelným zdrojům energie i odolnému ekologickému zemědělství.

Transformace musí být zároveň sociálně spravedlivá. Náklady nesmějí nést občané ani spotřebitelé, ale především ti, kteří životní prostředí nejvíce zatěžují, nebo na jeho ničení dokonce vydělávají. Transformační náklady je zapotřebí rozdělit spravedlivě i na globální úrovni: vyspělé země mají větší díl odpovědnosti za současný stav, a musejí tedy zaplatit i větší díl ceny za nápravu.

Je třeba hledat taková opatření, která prospějí kvalitě života jednotlivců a společnosti jako celku. Už teď lze zajistit udržitelnou a dostupnou veřejnou dopravu, převést nákladní a maximum osobní dopravy na železnici, vytvořit a prosadit udržitelnou koncepci energetiky a bezodpadového hospodářství.

3. Ne každý technologický vývoj je pokrok

On-line se teď pracuje, učí, nakupuje i „chodí“ za kulturou – není pochyb, že digitální technologie během karantény pomáhají udržovat společnost v chodu. Pokud si však jejich výhody chceme ponechat i do budoucna, musí dojít k určitým změnám. Ne všechno, co je technicky možné, je také žádoucí a dlouhodobě udržitelné.

Digitální prostor je komerční, takže data o našem pohybu v něm se prodávají jako zboží. Vytváří globální trh, který ruší obvyklé překážky směny a lidské interakce vázané na fyzický prostor. Některé digitální platformy tak můžou ničit města inflačními krátkodobými pronájmy, jiné vytvářet kakofonii ze seriózních zpráv a dezinformací nebo přidělovat lidem jednorázové úkoly, a tím z nich dělat digitální nádeníky. V digitálním prostoru o nás o všech rozhodují algoritmy, a to netransparentně a často diskriminačně. Do budoucna přitom půjde o průřezovou technologii, která bude hrát roli ve zdravotnictví i průmyslu.

Jestliže se digitální prostor stává prakticky stejně důležitým jako prostor fyzický, je nepřijatelné, aby byl rozparcelovaný mezi pár velkých nadnárodních korporací. Moc technologických gigantů nad našimi životy musí mít své hranice. Klíčová infrastruktura by měla být podřízena veřejné kontrole. V digitálním prostoru potřebujeme závazná a vymahatelná pravidla, která korporacím nedovolí zneužívat svého postavení či se zbavovat odpovědnosti. Nesmíme dopustit, aby technologie umožňovaly obcházení sociálních standardů, posilovaly diskriminaci nebo přispívaly k nepřiměřeným ziskům.

4. „Rovné“ daně způsobují nerovnost

Náš daňový systém je nespravedlivý. Největší daňové břemeno nesou zaměstnanci a spotřebitelé ze středních a nižších příjmových skupin, zatímco velké firmy a lidé s obrovskými příjmy a majetky adekvátní daně neplatí, a tak ani nepřijímají svůj díl odpovědnosti za společnost.

Navrhujeme proto, aby se velké firmy a nejvyšší příjmové skupiny podílely na krytí nákladů krize jednorázovým či po určité období pravidelným odvodem. Ve zvýšené míře se to týká finančních institucí. Současně je nutné podpořit daňovými a odvodovými úlevami prokazatelně ohrožené drobné a střední podnikatele.

Daňme více majetek než práci, více zisky firem, zejména těch velkých, a méně práci jednotlivců. Daňme vyšší sazbou ty, kteří mají více – vždyť jejich úspěch by nebyl myslitelný bez práce ostatních ani bez přispění společnosti. Daňme více ty, kteří ničí životní prostředí. Zaveďme po pandemii spravedlivé daně i proto, že budou prevencí dalšího posilování vlivu oligarchů.

5. Stát nesmí být vězením pro dlužníky

Česko potřebuje rozsáhlou dluhovou amnestii a změnu celého systému půjček a exekucí. Mělo se to udělat už dávno – kvůli pandemii je to zapotřebí ještě naléhavěji.

Je nutné zvrátit stav, kdy lidem nekonečně narůstají dluhy kvůli kličkám ve smlouvách, drastickým pokutám či skrytému růstu RPSN. Zároveň se musí zásadně přehodnotit postavení, role a pravomoci soudních exekutorů. Není důvod, proč by jejich činnost nemohl vykonávat stát.

Lidí, kteří jsou v mnohačetných exekucích, je v ČR přes tři čtvrtě milionu. Většinou už ani nesplácejí své původní dluhy, ale pouze nemravné úroky, smluvní pokuty a náklady na vymáhání. Různé subjekty totiž po léta zneužívaly děr v zákonech a obohacovaly se na úkor lidí s nízkými příjmy. Tuto historickou křivdu lze odčinit jedině tak, že se usnadní oddlužení na bázi splacení jistiny a přiměřeného úroku. Na takové oddlužení by lidé měli dosáhnout v řádu měsíců. Zároveň je nutné zvýšit nezabavitelné minimum na částku, ze které lze důstojně žít.

Jednou pro vždy je zapotřebí zabránit nemorálním praktikám především nebankovních společností, a to tak, že se úročení smluv o půjčkách a jejich příslušenství naváže například na některou ze sazeb vyhlašovaných ČNB.

6. Místo doprošování o nízké dávky veřejná podpora pro všechny

Dosud byl sociální systém vnímán jako záchranná síť pro nejchudší a tzv. neúspěšné, případně jako nástroj k zajištění pouze existenčních potřeb. S takovým pojetím už si ale nevystačíme. Sociální systém musíme posílit a obnovit tak, aby pomáhal jak lidem zasaženým pandemickou krizí, tak zajišťoval společenskou soudržnost i dlouhodobě.

Potřebujeme všeobecně dostupné veřejné služby, které kromě základní jistoty poskytnou i příležitosti k uplatnění a participaci. Mimo zdravotnictví, zařízení péče o předškolní děti, důchodový systém a onu záchrannou síť je nutné začlenit takové prvky, jako je kvalitní bydlení, veřejná doprava nebo zdravá výživa. Formální přístup k politickému rozhodování během voleb je třeba doplnit o skutečně rovný přístup k informacím.

V danou chvíli požadujeme zejména urychlené řešení situace samoživitelek a samoživitelů pomocí zálohovaného výživného a speciálních dávek pro ohrožené rodiny. Musíme zajistit, aby hlavním proudem vzdělávání zůstávalo to veřejné, které bude pro všechny děti skutečně zadarmo – bez výdajů za učební pomůcky, obědy nebo exkurze a výlety. Některé nespravedlnosti potřebujeme napravovat i v oblasti důchodů: ženy například nesmí doplácet na to, že po celý svůj život vykonávají více neplacené nebo přes veškerou jejich důležitost hůře placené práce než muži. Součástí budoucího sociálního systému se musí stát i bezplatná veřejná doprava a bezplatné zajištění základních informačních služeb včetně přístupu k internetu.

7. Zdravotnictví, školství a kultura jsou páteří společnosti

Pandemie nám připomíná, že zdravotnictví, sociální péče o starší, školství a kultura tvoří páteř společnosti. Ekonomika z nich těží, aniž by do nich odpovídající prostředky vracela zpět (což vyplývá i z mezinárodních srovnání). V těchto odvětvích se také s velkou naléhavostí ukazuje, že podhodnocování práce žen dopadá na celou společnost.

Průběh pandemie v některých zemích ukázal, jak škodlivé je podřizovat zdravotnictví tržnímu principu maximalizace zisků. Jestliže je fungující zdravotnictví základním předpokladem fungující společnosti, musí se na něj vztahovat princip veřejné správy a nesmí být podfinancované. Požadujeme zvýšit výdaje na zdravotnictví, školství a kulturu alespoň na průměr EU.

8. Bydlení je právo

Celý náš dosavadní přístup k problematice bydlení vyžaduje zásadní revizi. Požadujeme výraznou podporu sociálního i obecně dostupného bydlení a masivní výstavbu státních, obecních a družstevních bytů. Pro překonání krize bude tato investice jednou z rozhodujících. Zároveň je nutné posílit postavení nájemníků – například zákazem řetězení smluv na krátkou dobu určitou.

Potřebujeme důsledně rozlišovat mezi základní funkcí bytového fondu a tržními aktivitami. Fenomén tzv. investičních bytů, který deformuje bytovou situaci především ve větších městech, je třeba striktně regulovat. Byty zkolaudované k bydlení se nesmějí stát předmětem byznysu, jakým je např. krátkodobé pronajímání turistům.

9. Zbrojní výdaje nejsou nedotknutelnou prioritou

Je třeba radikálně přehodnotit zbrojní výdaje. Pandemická krize připomíná, že globalizovaný svět je vystaven hrozbám, kterým nelze čelit zbraněmi. Měli bychom proto velkou část financí přesměrovat do jiných oblastí. Zbrojní výdaje mají garantovat bezpečnost. Není důvod k tomu vydržovat expanzivní vojenské sbory, natožpak podporovat závody ve zbrojení nebo subvencovat zbrojní průmysl.

10. Moc korumpuje, moc bez kontroly omezuje svobodu

Společnost nemůže dlouhodobě prospívat, pokud se neubrání sklonům k autoritářství a politickému zneužívání krizí. Rovnováha mezi jejím efektivním řízením a demokratickými principy je velmi křehká a často ji narušují ti, kdo jsou zrovna v mocenských pozicích a kteří usilují o autoritářské ovládnutí společnosti.

V případě jakýchkoli omezení práv, která si situace vyžádá, a také jakéhokoli shromažďování informací o občanech, je třeba zaručit silnou demokratickou kontrolu, a především jasné časové omezení daných opatření. Nesmíme normalizovat stav nouze ani z něj odcházet méně svobodní, než jsme do něj vstupovali.

11. I Evropa musí být soudržná a solidární, bez center a periferií

Evropská unie ztrácí přesvědčivost kvůli ekonomickým nerovnostem, které dlouhodobě toleruje a spoluvytváří. Vnitřní trh plodí problematické jevy, jako je cenový dumping nebo likvidace slabší konkurence. K vyrovnávání životního standardu ale dochází příliš pomalu, pokud vůbec.

K jedné z periferií EU patří také středovýchodní Evropa. Musíme najít cestu, jak tyto nerovnosti artikulovat. Měli bychom přitom být solidární s jižní periferií EU, která byla tvrdě zasažena jak minulou ekonomickou, tak současnou pandemickou krizí. Musíme přicházet s řešeními ve prospěch všech. Naše nízké mzdy západoevropští zaměstnanci oprávněně vnímají jako dumping. To posiluje vzájemnou nevraživost, která vyhovuje jedině velkému kapitálu.

Požadujeme návrat k debatě o skutečné evropské minimální mzdě jako k jednomu z dosud chybějících prvků evropské integrace. Dosud navrhované stanovení této minimální mzdy jako určitého podílu národního mediánového příjmu pouze upevňuje existující nerovnosti.

Zároveň je třeba odmítnout další zdroje evropských nerovností. Např. velmi rozdílná zaměstnanecká práva nebo soupeření jednotlivých zemí v tom, která nabídne firmám nižší daně, což vede k dumpingu a škodlivým daňovým optimalizacím. Musíme přestat tolerovat evropské daňové ráje.

Podobné nespravedlnosti v Evropě nelze dále trpět. Evropská unie však musí o spravedlivé vyrovnávání rozdílů usilovat i za svými hranicemi. Má totiž odpovědnost také vůči méně bohatým a zranitelnějším regionům světa, k jejichž nelehké situaci evropské firmy a spotřebitelé nezřídka přímo či nepřímo přispívají.

Převzato z blogu Tribun

Stanův komentář: Jo, taky už jsem zajásal a klikal na odkaz, abych to podepsal. Pak jsem si však přečetl seznam prvotních signatářů: Lidé z Deníku Referendum a Milionu chvilek, profesionální podepisovači peticí a zakladatelé ztracených projektů, „liberální levičáci“, co do teď na výše uvedené kašlali a vyžívali se v „ochraně menšin“ a nadávání na „totalitní režimy“ na druhém konci planety. V tuto chvíli je pod peticí podepsáno více než 700 lidí. To je dost na založení politické strany, která by mohla mít více členů, než má dnes polovina parlamentních stran. Zatím se mi to však celé jeví jako cílené „upouštění páry“. Nelámu nad nimi hůl, třeba těm levicovým intelektuálům „koronakrize“ opravdu otevřela oči a oni konečně rozlišili podstatné od nepodstatného. Ale počkám si na činy. 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
31 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Dana
Dana
13. 5. 2020 18:55

Zrovna mne se libi, ovsem jen v politice, vlhke sny o vylepseni statusu spolecnosti. „……..Podobné nespravedlnosti v Evropě nelze dále trpět. Evropská unie však musí o spravedlivé vyrovnávání rozdílů usilovat i za svými hranicemi. Má totiž odpovědnost také vůči méně bohatým a zranitelnějším regionům světa, k jejichž nelehké situaci evropské firmy a spotřebitelé nezřídka přímo či nepřímo přispívají…….“ Tak s tim se jdete, mily Tribune vycpat, Ceska republika nikomu nic nedluzi a je v zajmu obcanu, aby se sami starali o sve zalezitosti v jejich domovine. Problemu, ostatne jako jine staty, (i USA,) mate prehrsel a to by melo, dle… Číst vice »

valouch
13. 5. 2020 19:50

Prej „program, který žádá tak radikální revizi současného společenského uspořádání“… ale certa, velmi selektivni vycet par doocibijicich ale sekundarnich aspektu systemu pri zachovani bobrika mlceni o jeho hlavnich charakteristikach (distribuce moci a majetku, status kolonie); a ani ten eventualni facelift neni myslenej vazne – ani nemuze, pokud se tlaci prej zelena agenda o obnovitelnych zdrojich v zemi ktera je ve vyuzitelnem mnozstvi nema a mlci se o jaderne energetice, nebo pokud se pouziva klasicky faul s ad hoc zamenou proklety unie za Evropu. Vypotek party politruku nasi doby co se cejtej nedoceneny, nebo rizenej pokus o nasmerovani casti protestujicich pod… Číst vice »

Patrik
Patrik
13. 5. 2020 20:00

Tak to je výborné! Globalistická WWF (čínská panda) a globalistická Le Cercle (korona) si mohou zatleskat. Panda je logem ekologie, Le Cercle je jedna z nejtajnějších světových organizací https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Cercle jinak je to ale i obdoba názvu nové BRITSKÉ (!) reality show na způsob Big Brother, která má logo korony https://en.wikipedia.org/wiki/The_Circle_(American_TV_series) Jedním ze zakladatelů WWF je princ Philip, vévoda z Edinburgu – manžel britské královny, což je ten, který prohlásil, že V PŘÍŠTÍM ŽIVOTĚ BY SE CHTĚL STÁT SMRTÍCÍM VIRUSEM https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_fond_na_ochranu_p%C5%99%C3%ADrody Tady logo WWF a tady máme i tu „coronu“ – logo nové Big Brother A nová verze Big Brother (už… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
13. 5. 2020 20:34

Ten program je úžasný: Ekonomika tu musí být pro lidi, ne lidé pro ekonomiku – řešením je udržitelný růst, tzn. komunismus po vzoru Číny. Ekologie je základ, ne luxus – voda a jídlo na příděl, aby mocní náhodou nemuseli strádat Ne každý technologický vývoj je pokrok – patenty pod globální kontrolou. „Rovné“ daně způsobují nerovnost – marxisticky všem stejně. Stát nesmí být vězením pro dlužníky – konec lichvy, konec Židů a biblické kultury (to je ale k další polemice) Místo doprošování o nízké dávky veřejná podpora pro všechny – základní nepodmíněný příjem (rovněž k další polemice) Zdravotnictví, školství a kultura… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
14. 5. 2020 7:52

Le Cercle – dobrá sestava, obzvláště s tím kdo stojí v čele, tedy s Kissingerem? comment image

a co teprve program Panevropa
https://isgp-studies.com/le-cercle-pinay

Schůzky probíhají dvakrát ročně – jednou v USA jednou v Evropě a Václav Klaus se svou účastí ve společnosti chlubí
https://www.klaus.cz/foto/detail/157

Petrpavel
Petrpavel
13. 5. 2020 20:07

Nechápu proč jste na solidní web dali ten Tribunův pamflet. Hodně jste u mě klesli.
Najděte si signatáře a protočí se vám panenky. Co udělali dobrého za těch 30 let co tu ovládají politiku a veřejné mínění?
Hezky znějící slova, to oni umí.
Dejte těm signatářům podepsat že si přejí změnu systému (jinak totiž změna k lepšímu není možná) a rozutečou se vám jako hejno potřefených husí ve strachu aby nepřišli o své bezpracné a dobře placené prebendy.

racek
racek
Reply to  Petrpavel
13. 5. 2020 20:55

No, program hezký ( myslím že stejných nebo odlišných jen z dobových hledisek) programů už tu bylo několik tisíc. Vypadají hezky, akorát ti lidé, ti lidé … i když je samozřejmě možné jich pár tisíc (statisíc, milon..)zavřít, pořád ten ráj nebyl. Víte, kdysi se na tohle téma psaly celé romány, třeba Thomas Moore, Platon … dneska jsme přece dál. Už se nepíšou. Víme jak pokusy o tyhle ideály skončily. Většinou zničili sami sebe. Můžeme i rozebrat důvody a příklady … samozřejmě, měli bychom se přibližovat ideálu sociálního a právního státu, práva i povinnosti pro všechny stejné, jednou z hlavních priorit… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  racek
13. 5. 2020 21:14

„Program na tvorbu zdrojů, aby bylo co přerozdělovat umí málokdo.“ To je velmi trefná věta, protože v ní je podstata celé Evropy. Evropa totiž nemá vůbec nic, což velmi dobře věděl už Churchill, označovaný za největšího ropného magnáta. A jak v Evropě lidstva přibývá pod uprchlickou vlnou, tak o to víc jsou nejen pro celý svět, ale především pro Evropu žádoucí RUSKÉ ZDROJE. A tak i u sebelíbivějšího programu o přerozdělování zdrojů musíme skončit u základní otázky, kde ty zdroje vzít. A tím se opět dostáváme k tomu, že bez Ruska to v naší době nepůjde tak, že v době… Číst vice »

dixi
Reply to  Patrik
15. 5. 2020 11:46

Já bych přece jen rozlišovala národ a politiky. Už se přece stalo, že i přes vydatnou masáž národ volil jinak než si panstvo přálo.

racek
racek
Reply to  dixi
16. 5. 2020 23:19

To ano, ale ukázalo se obvykle, že výsledek byl skoro stejný. Já jsem z toho i po padesáti letech volení rozhození.

Gatta
Gatta
13. 5. 2020 20:37

Jo jo, už tady dlouho nebyla nějaká ta pravidelná petice, nebo výzva. Nebo nová už zaručeně čistá a spravedlivá strana. Tak už je to tady – vše jako obvykle, je tentokrát stříknuté koronavirem. Sice je to obsáhlé, ale působí to na mě jako nějaká školní slohová práce na téma: „Co by se mělo okolo nás zlepšit?“. Ono není problém v jakékoli době vypocítat problémy, těch je vždy nepčítaně, není, ani probblém namalovat idealistickou představu. Ale je velký problém najít proveditelné vyřešení zàkladních příčin daného stavu a najít důvěryhodnou a schopnou elitu, která bude ochotna tyto změny provést. Signatáře jsem nečetl,… Číst vice »

Petrc
Petrc
14. 5. 2020 5:35

A jakou mají ti intelektuálové moc? Kolik jich je? Kdo to má jako prosadit? Poddaným je to zcela ukradené, ti jsou dokonale atomizováni, zakrmení knedlíky a fotbalem, a vtrchnost tu potřebu nemá. Netřeba ty citové výlevy, kterým blouznivci z našich hor oblažují naivní veřejnost, ani číst. No, vlastně díky takovým výlevům zapadlých vlastnců se prostomyslní poddaní zase na chvíli nadchnou, zapomenou na života bídu a opět budou řepu ryje pro vrchnost tahat, tahat a tahat, ale svojí bídu života nevytáhnou.

Patrik
Patrik
14. 5. 2020 6:18

Pjakin 11. 5. – „9. květen 2020 jsme prohráli“ https://fct-altai.ru/qa/video K tomu cituji z článku, který má už přes 4000 přečtení: „- Pátá kolona v Rusku udělala vše pro to, aby zabránila konání oslav k 75.výročí Velké vlastenecké války. Dá se říci, že dostala pěknou opičí pracku. Oslavy se konaly, sice ve velmi omezeném rozsahu, ale s obrovskou symbolikou vítězství: 9.května v 9 hodin, v době, kdy na Rudém náměstí každoročně probíhá vojenská přehlídka, TV Rossija odvysílala film o historické vojenské přehlídce z 24.6.1945 se Stalinem, nezakrytým mauzoleem, rudou vlajkou a symboly SSSR ( zakrývání mauzolea konstrukcí z lešení při… Číst vice »

Gatta
Gatta
14. 5. 2020 6:22

V programech a představách všechny strany rády hovoří o potřebě mít „usržitelný růst“.

Myslím, že dnes spíš přemýšlí, jak nám zavést “ UDRŽITELNÝ PŮST“.
Udržitelný samozřejmě ve smyslu, udržitelnosti jejich vládnutí.

Tribun
Admin
14. 5. 2020 7:55

Koukám, že komentáře se tu nesou ve stejném duchu, jako u mě, jen možná ještě o něco ostřejší. Takže i já se zeptám úplně stejně, jako jsem se ptal u sebe a odpovědi jsem se nedočkal: Pokud je špatně současná realita a tento ideál, co by bylo správně? Pokud je tohle pro vás blábol, který byste nikdy nepodepsali a nic z toho nerealizovali, co byste tedy podepsali? Jak by měl vypadat program, za který byste se postavili?

Bety
Bety
Reply to  Tribun
14. 5. 2020 9:42

Podepsala bych se pod znárodnění velkých firem a bank, oddlužení České republiky která je na tom stejně jako zmiňovaní lidé pod exekucí, odchod z NATO a pokud ne odchod z EU, tak členství podmínit tím, že „doporučení“ EU se budou brát v potaz pouze v tom případě, kdy budou pro nás prospěšná (ne jako např. v Řecku) a tvrdě prosazovaný zákon proti lichvě. To pro začátek. Neškodilo by také uzákonit, že platy všech manažerů budou maximálně pětinásobkem průměrné mzdy , což by mohlo mít ten následek, že by ty průměrné platy opravdu rychle narostly. Jinak jsem si všimla, že v… Číst vice »

Tribun
Admin
Reply to  Bety
14. 5. 2020 13:04

Konečně konkrétní odpověď, díky za ní. Ani já bych neměl problém se po tohle podepsat. Ale zatím to nikdo nesepsal a k podpisu nedal. A jak říkají Číňané (nebo to jsou Arabové?): „I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem.“ Těch 11 bodů je pro mě sympatický první krok v situaci, kdy všichni mluví o super výletu, ale sedí u toho na zadku.

Točmistr
Točmistr
Reply to  Tribun
14. 5. 2020 12:17

V současném systému, je možnost že by něco podstatného mohla změnit politická strana, naprosto marginální. Takže program může mít jaký chce ale číst ho je celkem ztráta času. A co by se tedy mělo změnit v systému ? Peníze i lidské myšlení vzhledem k penězům, je určitě jedna z priorit. Nesmí to být už ten magický papírek který zařídí všechno, ale jeho role musí být velmi velmi omezena. Tragické je, že peníze fungují v lidské společnosti téměř stejně, jako v té hmyzí feromony. A to včetně center mozku, které aktivují – amygdaly (lze si vyhledat experimenty, které zkoumaly například jak… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  Točmistr
14. 5. 2020 14:32

Re – podle mne by byl dobrý začátek , kdyby se zcela pravicově lidi zajímali o svoje peníze.

Tedy ne jen o ty co dostanou, ale i proč jich dostávají právě tolik – a hlavně o svoje peníze, které odevzdávají státu ve všech možných daních.
Kolik to vlastně dělá vůči tomu, co dostávají na výdaje dle svého uvážení.
A na co všechno se ty jejich peníze ze státu vydávají, kdo a co se jejich penězi financuje !!!

Podle diskuzí na webech v této věci vidím pozitivní posun k občanské odpovědnosti.

racek
racek
Reply to  Točmistr
14. 5. 2020 21:55

Peníze jsou krví ekonomiky a vynález tohoto nástroje byl jeden z největších v dějinách lidstva. Podotýkám, nástroje. Bez toho by ekonomika žalostně klopýtala od krize ke krizi, pd války k válce. Bohužel se z nástroje staly prostředkem vládnutí. Peníze jsou totiž náchylné vytvářet přebytek, který se akumuluje obvykle v rukou, které mají vliv na jejich tvorbu. Ty jsou mimo ekonomiku, neb nejsou příliš kryté. Nelze jich v podstatě použít, ihned by rozvrátily ekonomiku. Ale slouží jako prostředek k moci a to teď teprve uvidíme. Firmy nebo akciese teď prodávají za babku, nemaji hotovost. Ještě trochu je vydusí a pak ..… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  racek
15. 5. 2020 5:46

A ještě – „peníze nemají míru“ nikdy jich není moc.

racek
racek
Reply to  Gatta
16. 5. 2020 23:21

No, to snad můžeme potvrdit všichni :-))

Petrc
Petrc
Reply to  Tribun
15. 5. 2020 6:47

V tom vytyčování pozitivních programů je zásadní chyba, na který všechny tyto selhávají, nepodaří se je nikdy realizovat (pokud je to vůbec jejich účelem a nejedná se pouze o upoutávkový podvod) díky nevhodnému lidskému obsazení a odporu jiných pozitivních programů. Masová stupidnost spočívá právě v pozitivních programech. Úplně jsme na nich zblbli. Mělo by se začínat od negativního programu – tj. od zlepšování jejich lidského obsazení, ale tento materiál se něčemu takovému tak úporně brání, že je zcela nemožné takový program u něj vytyčit a zavést. Napřed by se musela zdolat tato překážka, o což není vůbec zájem. A je… Číst vice »

Tribun
Admin
Reply to  Petrc
15. 5. 2020 8:10

Když čtu „negativní program“ tak si přestavím něco, co dělat nebudeme, nebo někoho, koho nechceme. Představuji si to správně? Jednak bych i takový program rád viděl formulovaný, jednak tu vidím jeden zásadní problém: Co když se ho podaří realizovat? Pak by vniklo vakuum. Něčeho jsme se zbavili, ale ničím to nenahradili. Což je problém, který pozitivní program řeší. A v každém pozitivním programu je ten negativní implicitně obsažen.

PPK
PPK
Reply to  Tribun
15. 5. 2020 10:16

Ke křečovité orientaci na pozitivní myšlenky a programy vyzývá nejčastěji ten, kdo je sám v krizi a stydí se to přiznat. Anebo z myšlenkové nouze alespoň provokuje. U mediální politické propagandy to svědčí o snaze o zakrýt krizi ekonomického systému.

karel rudolf
14. 5. 2020 21:52

Nová strana s tímto programen by se mohla jmenovat : „Strana 11 pokroků v mezích zákona“, protože něco podobného by byl kapitalistický socialismus, jenže potřeba by byl socialistický kapitalismus, kde nebudou svět a státy řízeny největšími vlastníky.
Vždyť kapitalismus je o kapitálu-penězích a vlastnictví výrobních prostředků vč.půdy(země). Většina výše uvedených bodů programu vyžaduje systémovou změnu. A to přece nejde, to si tady přece všichni nepřejeme. Ty hrůzy socialismu, kdy nebyly banány a toaletní papír jsou snad již pohřbeny v propadlišti dějin. Dobrou noc a sněte si sen o lepším a solidárním kapitalismu až bude ten nejlepší na celém světě. Amen

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  karel rudolf
16. 5. 2020 14:09

„Většina výše uvedených bodů programu vyžaduje systémovou změnu. A to přece nejde, to si tady přece všichni nepřejeme“ ???
Opravdu nepřejeme změnu Systému? Nespletl jste si místo, obec, stát, kontinent, planetu, galaktiku? Zřejmě ke štěstí Vám bohatě postačí banány a WC-papír. Jak říkal jeden z Vašeho kmene: „Jedem das Seine“.

karel rudolf
Reply to  Botičky od Diora
17. 5. 2020 21:58

To si za ironii zasloužím takový nářez. Já vůbec nejsem z Vašeho kmene a příště čtěte až do konce, copak „hrůzy socialismu byly banány a hajzlpapír? Pokud ovšem pro Vás jo, tak milpardón madame.

Bety
Bety
15. 5. 2020 17:19

Pokud autoři považují za špatné tendence útoky proti neziskovým organizacím, tak to mluví za vše. Já bych k programu který chce něco skutečně řešit naopak přidala zrušení stávajících neziskovek s tím, že jejich management by měl napříště zakázáno se k jakékoliv skutečné neziskové organizaci přiblížit – podobně jako mají pedofilové zákaz přiblížit se k dětem. Tento program je jen snůška populistických blábolů bez návodu k opravdovému řešení problémů. Nehledě na to, že všechny ty sacharínové úsměvy v TV a a přesvědčování jsme s vámi, jsme v tom spolu a pod. nejsou o nějaké sounáležitosti – jsou o tom seďte doma,… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Bety
16. 5. 2020 23:23

Snad smím nekorektně zažertovat. Zrušení politických neziskovek by vzhledem k jejich obsazení bylo považováno za něco jako holocaust.

Martin (už bez taky m)
16. 5. 2020 14:10

Opět přesně…
Jan Keller: Až co řekne Berlín
http://www.novarepublika.cz/2020/05/az-co-rekne-berlin.html