Pokud ovládáte zásobování potravinami, ovládáte všechno

Mallone

OSN plánuje globální direktivní ekonomiku. Mnohé z výše uvedených cílů jsou legitimní, ale pro národ, nikoliv jako světová agenda. OSN překročila meze svých pravomocí.


Robert Malone je mezinárodně uznávaným vědec, lékař a objevitel technologie očkování mRNA, očkování DNA a několika nevirových technologií založených na kombinaci DNA a RNA/mRNA. Je držitelem mnoha domácích i zahraničních patentů v oblasti genů a vakcín, včetně základních technologií DNA a RNA/mRNA vakcín. Je autorem asi 100 vědeckých publikací. V současné době zasedá jako nehlasující člen výboru NIH ACTIV, který má za úkol řídit klinický výzkum různých léků a protilátek pro léčbu COVID-19.


OSN plánuje globální direktivní ekonomiku

Odpoledne jsem strávil čtením agendy OSN 2030 se 17 cíli a 169 úkoly. Jedná se o agendu, kterou se OSN snaží budovat již od roku 1992. Upřímně řečeno, bylo to děsivé. Moje myšlenka, kterou jsem si odnesl, byla, že jakmile z textu odstraníte kosmetické výkřiky, čte se tento dokument jednostranného konsensu jako aktualizovaný Komunistický manifest.

To je obzvláště důležité, protože Agenda 2030 sice není právně závazným nástrojem. Ale regionální a mezinárodní úmluvy a pakty o lidských právech, které jsou jádrem Agendy 2030, ve skutečnosti závaznými nástroji mezinárodního práva jsou. Takže prozatím můžeme trvat na tom, aby naši politici bojovali proti těm nejvíce drakonickým aspektům Agendy 2030.

Nyní je na první pohled jasné, že většina ze 169 cílů Agendy 21 je spíše „mlhavými“ a velice naivními cíli. Jsou to cíle vlády založené na direktivní ekonomice, ale nikoli mezinárodní organizace pro světový mír! Upřímně řečeno, jsou to cíle neúspěšného vládního modelu, který byl opakovaně vyzkoušen. Definice říká, že direktivní ekonomika je systém, v němž veškerá ekonomická rozhodnutí přijímá centrální vláda. Půdu a výrobní prostředky vlastní buď vláda, nebo nějaký kolektiv.

Vraťme se však o krok zpět, k počátkům Organizace spojených národů. Po druhé světové válce byla OSN vytvořena řadou států s cílem ukončit války a udržet světový mír. Postupně, v průběhu času, se jejími členy stalo 193 států. Přeměnila se v leviatanskou organizaci; s chapadly, která zasahují do všech členských zemí. Její různé dohody a cíle se týkají ekonomiky, zdraví, chudoby, migrace, „reprodukčního“ zdraví, měnových systémů, digitálních průkazů totožnosti, kontroly životního prostředí, kontroly zemědělských trhů, všeobecné životní úrovně na celém světě, vládních systémů atd.

OSN má partnerství a strategické dohody s členskými státy, stovkami nevládních organizací – jako je Nadace Billa a Melindy Gatesových, Světová banka a Světové ekonomické fórum. Vytvořila mnoho dceřiných organizací, jako je UNESCO a Světová zdravotnická organizace. OSN podepsala strategické dohody se všemi významnými organizacemi a světovými mocnostmi, aby naplnila utopickou vizi světa, která zahrnuje globální vládnoucí moc, jež zajistí, neexistenci chudoby a diskriminace, všeobecnou zdravotní a reprodukční péči, čistou energii, rovnoměrné rozdělování potravin, mzdu na úrovni životního minima a zvrácení klimatických změn působením OSN na členské země. V podstatě nový světový řád – s nevolenými úředníky v čele. Už jim nestačí pracovat pro světový mír, nyní plní roli globalizované vlády. OSN podepsala nespočetně smluv a strategických dohod se svými členskými státy. Tyto dohody obsahují prohlášení, že vlády neudělají nic, co by bylo v rozporu s agendou OSN 2030. Ta zahrnuje „spravedlnost“ pro všechny. To znamená všeobecnou mzdu na úrovni životního minima.

Upřímně řečeno, člověk se musí ptát, co si vláda USA myslela, když tyto dohody podepisovala? Je to, jako by se vláda USA právě rozhodla předat suverenitu OSN! Ale nechytejte mě za slovo – místo toho si vezměme přímé citace z jejich 169 cílů v jejich nejnovější a největší iniciativě „Agenda 2030“.

Pamatujte si – tyto cíle mají být do roku 2030 na GLOBÁLNÍ úrovni a členské státy mají zajistit, aby tyto cíle nebyly zmařeny. Toto jsou jen některé z cílů, které se nacházejí v Agendě 2030, a nevztahují se na další strategické dohody podepsané členskými státy OSN. Tady je seznam 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 úkolů.

Cíle Agendy 2030

 • Zajistit významnou mobilizaci zdrojů z různých zdrojů, mimo jiné prostřednictvím posílené rozvojové spolupráce, s cílem poskytnout rozvojovým zemím, zejména nejméně rozvinutým zemím, přiměřené a předvídatelné prostředky na provádění programů a politik k odstranění chudoby ve všech jejích rozměrech.
 • Vytvořit solidní politické rámce na národní, regionální a mezinárodní úrovni založené na rozvojových strategiích ve prospěch chudých a zohledňujících rovnost pohlaví, s cílem podpořit urychlené investice do opatření na vymýcení chudoby a ochranu v důsledku konfliktů.
 • Napravit obchodní omezení a narušení světových zemědělských trhů a předcházet jim, mimo jiné souběžným zrušením všech forem zemědělských vývozních subvencí a všech vývozních opatření s rovnocenným účinkem v souladu s mandátem rozvojového kola z Dohá.
 • Přijmout opatření k zajištění řádného fungování trhů s potravinářskými komoditami a jejich deriváty a usnadnit včasný přístup k informacím o trhu, včetně informací o potravinových rezervách DeepL s cílem přispět k omezení extrémní volatility cen potravin.
 • Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám péče o sexuální a reprodukční zdraví, včetně plánování rodiny, informací a vzdělávání, a začlenit reprodukční zdraví do národních strategií a programů.
 • Dosáhnout všeobecného zdravotního pojištění, včetně ochrany před finančními riziky, přístupu ke kvalitním základním zdravotnickým službám a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním lékům a vakcínám pro všechny.
 • Podporovat výzkum a vývoj vakcín a léků proti přenosným i nepřenosným nemocem, které postihují především rozvojové země, zajistit přístup k cenově dostupným základním lékům a vakcínám v souladu s Deklarací z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví, která potvrzuje právo rozvojových zemí plně využívat ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví týkající se flexibility k ochraně veřejného zdraví, a zejména zajistit přístup k lékům pro všechny.
 • Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci dokončili bezplatné, spravedlivé a kvalitní základní a střední vzdělání, které povede k relevantním a efektivním výsledkům učení v rámci cíle 4.
 • Do roku 2030 zajistit všem ženám a mužům rovný přístup k cenově dostupnému a kvalitnímu technickému, odbornému a terciárnímu vzdělávání, včetně univerzitního.
 • Do roku 2030 zajistit, aby všichni žáci získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání pro udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl, lidská práva, rovnost žen a mužů, podporu kultury míru a nenásilí, globálního občanství a ocenění kulturní rozmanitosti a přínosu kultury k udržitelnému rozvoji.
 • Zajistit všeobecný přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a reprodukčním právům, jak bylo dohodnuto v souladu s akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty jejich hodnotících konferencí.
 • Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a stejné odměny za práci stejné hodnoty. (Poznámka Malloneho: To ale znamená direktivní ekonomiku, ergo komunismus).
 • Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnost výsledků, mimo jiné odstraněním diskriminačních zákonů, politik a postupů a prosazováním vhodných právních předpisů, politik a opatření v tomto ohledu.
 • Přijmout politiky, zejména fiskální, mzdovou a politiku sociální ochrany, a postupně dosáhnout větší rovnosti.
 • Zlepšit regulaci a monitorování globálních finančních trhů a institucí a posílit provádění těchto předpisů.
 • Usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu osob, mimo jiné prostřednictvím provádění plánovaných a dobře řízených migračních politik.
 • Do roku 2030 zajistit všem přístup k přiměřenému, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám a modernizovat slumy.
 • Do roku 2030 zajistit přístup k bezpečným, cenově dostupným, přístupným a udržitelným dopravním systémům pro všechny, zlepšit bezpečnost silničního provozu, zejména rozšířením veřejné dopravy, se zvláštním zřetelem na potřeby osob ve zranitelném postavení, žen, dětí, osob se zdravotním postižením a starších osob.
 • Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacitu pro participativní, integrované a udržitelné plánování a řízení lidských sídel ve všech zemích.
 • Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, příměstskými a venkovskými oblastmi posílením národního a regionálního plánování rozvoje.
 • Do roku 2030 výrazně zvýšit počet měst a lidských sídel, která přijmou a budou provádět integrované politiky a plány zaměřené na začleňování, účinné využívání zdrojů, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování těmto změnám.
 • Racionalizovat neefektivní dotace na fosilní paliva, které podporují nehospodárnou spotřebu, odstraněním deformací trhu v souladu s vnitrostátními podmínkami, včetně restrukturalizace zdanění a postupného rušení těchto škodlivých dotací. Pokud dotace existují, tak je upravit, aby odrážely dopady na životní prostředí, a to při plném zohlednění specifických potřeb a podmínek rozvojových zemí a minimalizaci možných nepříznivých dopadů na jejich rozvoj způsobem, který chrání chudé a dotčené komunity.
 • Rozvinuté země musí plně plnit své závazky v oblasti oficiální rozvojové pomoci, včetně závazku mnoha rozvinutých zemí dosáhnout cíle 0,7 % ODA/HND pro rozvojové země a 0,15 až 0,20 % ODA/HND pro nejméně rozvinuté země. Poskytovatelé pomoci se vyzývají, aby zvážili stanovení cíle poskytovat nejméně 0,20 % ODA/HND nejméně rozvinutým zemím.
 • Rozvíjet účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních.
 • Zajistit citlivé, inkluzivní, participativní a reprezentativní rozhodování na všech úrovních.
 • Rozšířit a posílit účast rozvojových zemí v institucích globálního řízení.
 • Do roku 2030 zajistit legální identitu pro všechny, včetně registrace narození.

Závěr

Mnohé z výše uvedených cílů jsou nyní legitimní – ALE pro národ, nikoliv jako světová agenda. OSN překročila meze svých pravomocí.


Originál článku je na webu Roberta Maloneho: https://rwmalonemd.substack.com/p/if-you-control-the-food-supply-you


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

3.7 6 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Irena
11. 8. 2022 17:26

Ještě jeden úryvek z knihy Úspěch od Feuchtwangera, nepřipomíná vám to něco? Uvádím to jako příklad, jak se vyvolá umělá krize, aby se obyvatelstvo dostalo tam, kde ho chtějí mít. 9. ledna (1923) zjistila reparační komise, že Německo nedostálo závazkům z versaillské smlouvy. Dopustilo se vědomých poklesků v dodávkách dřeva a uhlí. Chybělo 1,5 procenta. Francouzský ministerstký předseda Poincaré vyslal do Poruří inženýrskou komisi za vedení vrchního inženýra Costea, aby tato opomenutí vhodně napravila. K ochraně inženýrů byla dána vojska s válečnou výzbrojí, zprvu 61 389 mužů, 7 francouzských, 2 belgické divize za vrchního velení generála Degutta. 11. ledna v půl desáté ráno vtáhly přední hlídky francouzského… Číst vice »

Irena
12. 8. 2022 7:51

Evropská banka přijala platbu za tranzit ruské ropy přes Ukrajinu do České republiky Evropská banka souhlasila se zpracováním platby za tranzit ruské ropy přes Ukrajinu, řekl agentuře Reuters slovenský rafinér ropy Slovnaft. Pokud platbu potvrdí všechny strany, dodávky ruské ropy do Česka se po týdenní pauze obnoví. Tento precedens podle novinářů také vytvoří podmínky pro provádění plateb za tranzit pohonných hmot do Evropy v budoucnu. „Podle našich informací banka přezkoumala původně zablokovanou platbu mezi tranzitními společnostmi za tranzit a nakonec ji přijala. To potvrzuje, že takto vytvořená struktura je funkční a může být dlouhodobým řešením,“ uvedl mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.… Číst vice »

Bety
Bety
12. 8. 2022 7:51

Agenda 2030 jsou samá vzletná slova, pod nimiž se prosazuje něco zcela jiného. A na rozdíl od názoru pana Maloneho to není komunismus. Je možná tím vývojem znepokojen, ale předkládá nám úřednického viníka ve formě OSN. Jistě, cílem OSN byla rozumná domluva mezi státy a omezení konfliktů, což se OSN jaksi nedaří. Ale pořád je to určitá platforma na vyjádření názorů a stanovisek. Donucovací síla je úplně jinde, ve světě nadnárodního kapitálu. A jestli ten prosazuje komunismus, tak takový značně podivný – my budeme vlastnit naprosto všechno a ten redukovaný zbytek bude přežívat na nezbytném minimu a pod naprostou kontrolou,… Číst vice »

PPK
PPK
12. 8. 2022 11:06

V článku autor píše, že „Cíle Agendy 2030 znamenají direktivní ekonomiku, ergo komunismus“. No dobrá, tak když je ten komunismus Západem už tolik obávaný, coby symbol direktivního řízení, pak by ale měli ihned v newyorském OSN především zrušit i svůj úřednický aparát, protože ten je také nástrojem direktivního řízení a ponechat jen Valné shromáždění bez předsedů a tajemníků. Dále by měli zrušit všechny zákony, vlády a armády všech států OSN, protože i to jsou nástroje direktivního řízení a konečně by měli vyhodit své počítače, které jsou také komunisticky direktivně řízeny svými centrálními procesorovými jednotkami. No a jako poslední by pak… Číst vice »

Alva
Alva
12. 8. 2022 22:34

„Takže prozatím můžeme trvat na tom, aby naši politici bojovali proti těm nejvíce drakonickým aspektům Agendy 2030“.

Trvat možná ještě můžeme (vlády?), ale bude to k něčemu? A budou vlády vůbec chtít? A které vlády – ty co vládnou-nevládnou, nebo jen některé – dnes konkrétně asi jen maďarská, které se nebojí na něčem trvat, když si EU
dupne?

Gatta
Gatta
13. 8. 2022 10:00

Ještě nedávno byla OSN pomalu organizace „na odpis“ a najednou takové ambice …

Co se změnilo? – Že by „nový majitel“ ???

Gatta
Gatta
Reply to  Gatta
17. 8. 2022 7:41

Zdroje nalezene na AK – v podstatě ale nic konspirativního.

https://pravyprostor.net/osn-vyhlasuje-valku-udajne-nebezpecnym-konspiracnim-teoriim/

https://www.ac24.cz/komentare/proc-osn-podporuje-zpusob-vyroby-potravin-ktery-zvysuje-ceny-a-svrhava-vlady/

Jen by se mohlo zdát (a stát), že kde nestačí místní vlády, na slovo vzatí odborníci, neziskoví aktivisté a tajné služby – tam nyní bude nyní nastupovat OSN a jeho struktury, jako nejautoritativnější a nejdůvěryhodnější organizace planety.

Nakonec v případě s Covidu už WHO ukázala, že umí udělat hodně práce.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF#Odborn%C3%A9_organizace_OSN