Vědecká konference v Petrohradu proti covidové aféře

Usnesení vědecko-lékařské konference, která proběhla v Petrohradě, a na níž vystoupilo množství předních odborníků, kteří se postavili proti umělé pandemii a nucenému očkování občanů, zaslali biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu.

Vědecká konference v Petrohradu proti covidové aféře

20.‒21. října 2021 proběhla v Petrohradu vědecká konference, jejíž první část měla název „Zdravotní a politické zvláštnosti vakcinační prevence covidu-19 v Rusku“. Konference se zúčastnili vědci a zdravotníci nezávislí na světovém fašismu.

Citace z usnesení vědecko-zdravotnické konference

Konsolidovaný, ale legitimní ODPOR vůči nemorálnímu a transhumanistickému pošlapávání práv a svobod obyvatel Země malou skupinou globalistů, která cynicky využívá jí vyvinutý mechanismus biologického a informačního terorismu, SE MUSÍ opírat o pevný vědecký základ, přesnou argumentaci a názory autoritativních profesionálů. Jedině to nám umožní vyvrátit vymyšlená obvinění, vznesená na naši adresu médii masové dezinformace, v dostupné formě podat osvětu obyvatelstvu států, které byly podrobeny hybridní intervenci, a mobilizovat a zkorigovat sílu veřejného mínění správným směrem.

Účastníci konference dospěli k závěrům: 11. března 2020 předseda Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Ghebreyesus jménem WHO vyhlásil pandemii, přestože k tomu neměl pravomoc. Zavedení termínu „pandemie“ nebylo z právního pohledu stanoveno předpisem (reglementováno) a nepředpokládá přijetí dalších zvláštních opatření. Epidemické prahy nebyly překročeny a epidemie nebyla deklarována. Opatření proti zvýšenému výskytu infekčního onemocnění a úmrtím, které způsobilo, byla a jsou:

 • vědecky nepodložená;
 • převážně chybná, neodpovídající mezinárodní a domácí legislativě jednotlivých zemí;
 • porušováním práv a svobod občanů a ohrožování jejich životů a zdraví.

Fakticky všechno, co se děje pod záminkou existence pandemie a epidemie covid-19 je podvod a šarlatánství v celoplanetárním měřítku. Tyto aktivity podle našeho názoru vyžadují podrobné prošetření mezinárodním trestním soudem ve prospěch budoucích generací.

Masové PCR testování k detekci nakažených SARS-Cov-2 se ukázalo jako nedůvěryhodné a je nevhodným způsobem identifikace infekčních pacientů s covid-19, protože toto onemocnění je způsobeno virem RNA s krátkým řetězcem a naproti tomu metoda PCR testování byla vyvinuta pro viry RNA s dlouhým řetězcem.

Stále rostoucí každodenní PCR testování, neopodstatněně vysoké peněžní příspěvky nemocnicím za identifikaci a léčbu pacientů s covid-19 spolu s manipulacemi se statistikami vytvořily falešný obraz o počtu nemocných a vedou k nesprávným lékařským a administrativním rozhodnutím a též mají za následek činy korupční povahy.

Nekontrolované užívání glukokortikosteroidů již v ambulancích a následně v nemocnicích vede k neodůvodněnému potlačení imunity, což umožňuje infekci proniknout do organismu a vyvolat pneumonii, otravu organismu a smrt. To je nyní příčinou smrti tisíců lidí.

Prohlašujeme, že:

Testování a „vakcinace“ dětí proti koronaviru jsou účastníky konference (i většinou naší společnosti) hodnoceny jako útok na to nejposvátnější, co máme – jako útok na život a zdraví dětí.

Ani jedna vakcína proti covidu-19 neprošla požadovanými fázemi klinických testování k prokázání účinnosti a bezpečnosti jejího používání, a proto nelze hovořit o „preventivní vakcinaci populace“, neboť jde o zločinnost, lež a podvod.

Růst nadměrných úmrtí mezi dospělou populací v roce 2021 je bezprostředně spojen s agresivní a masovou „vakcinací proti covidu-19“.

Jsme přesvědčeni, že skupina osob provádí koordinované destruktivní globální aktivity spojené s porušováním základních konstitučních a mezinárodních práv občanů. Neomezené množství osob je nuceno účastnit se vědecky nepodloženého experimentování s jejich životy a s jejich zdravím. To vše bez plnohodnotného, dobrovolného informovaného souhlasu, a navíc v rozporu s všeobecnými zdravotnickými principy včetně epidemiologických, imunopreventivních a také bez sledování výsledků těchto experimentálních výzkumů. Přitom se široce praktikují různorodé zdravotnické zásahy bez stanovení zpětné vazby k zabezpečení života a zdraví účastníků pokusů. Není prováděno hodnocení komplikací a kontraindikací, nejsou vytvářeny skupiny zvláštní zdravotnické péče k sledování účastníků pokusů.

Covid-19 není zvlášť nebezpečnou infekcí a tento termín byl úmyslně zaveden v rozporu se zákonem do Usnesení vlády Ruské Federace z 31. 1. 2020 č. 66 „O vnesení změn do seznamu nemocí, které představují nebezpečí pro okolí“, kdy v Rusku byli jen 2 „bezpříznakoví“ nositelé této nemoci. Cílem bylo zavést další omezení našich práv a připravit obyvatelstvo na infodemii.

Vyjadřujeme své pobouření nad množstvím (třinácti!) metodických doporučení Ministerstva zdravotnictví RF k léčbě pacientů s covid-19, vypracovaných bez široké a adekvátní analýzy výsledků předchozích doporučení i bez jakýchkoliv směrnic k jejich preventivnímu zaměření. Veškerá imunoprevence je směřována k neodůvodněným nadějím na vyrobení zázračné vakcíny, která narušuje všechny principy epidemiologie, podle nichž je preventivní vakcinace v průběhu rozvinuté epidemiologické exploze kontraindikační, protože vyvolá ADE syndrom. Fakt, že šlo o chybný přístup ministerstva zdravotnictví a „Rospotrebnadzoru“ (úřad na ochranu zdraví spotřebitelů) potvrzuje ztrojnásobení počtu nemocí a zdvojnásobení úmrtnosti ve druhé polovině roku 2021.

Jsme přesvědčeni a prohlašujeme, že právě přirozená imunita, a ne získaná vakcinací, je nejlepší a nejspolehlivější ochranou před akutními respiračními virovými infekcemi, včetně těch způsobených koronaviry. Tvrzení opaku je nejhloupější antivědecká hereze nepodepřená žádnými důkazovými výzkumy.

Strašení obyvatelstva pomocí videohororů a manipulace se statistikami na státních televizních kanálech má zjevně nezdravý a kriminální podtext. Má za cíl za každou cenu nahnat lidi do „vakcinačních“ center.
Rozkazovačné vládní výzvy jsou provázeny vyděračstvím v podobě krácení dávek, sociálních podpor i odnětím dalších práv. Obyvatelé jsou otevřeně podpláceni všemožnými „loteriemi“, rozdáváním dárků, a dokonce peněžními prémiemi zaměstnavatelům za každého vakcinovaného zaměstnance.

Úmyslná záměna pojmů, vědeckých přístupů, nahrazení vládních a vědeckých rad neprofesionálními štáby, záměrné vytváření chaosu a konfliktních situací, nucení k používání roušek, rukavic, QR kódů, covid pasů a chytrých telefonů jsou součástí mezinárodní zločinnosti. To vše vyžaduje co nejdůkladnější vyšetřování a následné trestní stíhání všech osob, které přestoupily zákon.

Kategoricky se stavíme proti:

 • Používání pojmů „epidemie“ a „pandemie“ úředníky a pracovníky médií, zaměňování pojmů a manipulace s pojmy jako „asymptomatický pacient“, „hrozba onemocnění“, „hrozba dalšího šíření infekce“, „opacity charakteru mléčného skla“, „virus“, „PCR test“, „očkování“ – každý z nich byl do roku 2020 používán jinak než nyní, anebo neměl vůbec žádný zvláštní význam.
 • Vydávání normativních právních aktů omezujících naše práva z důvodu „hrozby nemoci“, nahrazujících platné vědecké a právní přístupy.
 • Používání masového a neopodstatněného testování lidí neprověřenými testovacími systémy pro diagnostiku covid-19.
 • Pokračování v masové smrtonosné „vakcinaci“ proti covid-19.
 • Zařazení „preventivního očkování proti covidu-19“ do Národního plánu preventivního očkování.
 • Předčasné certifikaci „vakcín proti covidu-19“ na základě údajně úspěšně dokončených klinických studií.
 • Segregace lidí podle „vakcinačního“ statusu a zavedení QR kódů (covid pasů).
 • Neodůvodněnému převodu žáků a studentů na distanční vzdělávání.
 • Nezákonným „lockdownům“ a „karanténám“, jakož i proti stanovení pokut za nedodržení nezákonných a vědecky nepodložených opatření.

Vyžadujeme:

 1. Návrat k vědeckým přístupům v oblasti epidemiologie, virologie a imunoprofylaxe;
 2. návrat k uplatňování ústavních a mezinárodních práv občanů, která jsou omezena v důsledku hypotetického, a nikoli skutečného ohrožení zdraví, tedy při absenci epidemie, což je trestné;
 3. provádět diagnostiku covid-19 ne na základě výsledků PCR testů, ale na základě klinického obrazu pacientů;
 4. vzhledem ke značnému počtu postvakcinačních úmrtí a závažných postvakcinačních komplikací zastavit smrtící experiment, dokud nebudou všechny takové případy plně vyšetřeny a nebudou zjištěny příčiny jejich vzniku. Vytvořit databázi evidence a statistických záznamů postvakcinačních komplikací a úmrtí v důsledku očkování jakýmikoli imunobiologickými přípravky a svěřit její správu občanské organizaci nezávislé na vládě a farmaceutických společnostech (Pozn.: Ne však Sorosovým neziskovkám);
 5. zastavit ve Státní Dumě RF projednávání návrhu zákona o zavedení „preventivního očkování proti covid-19“ do Národního kalendáře preventivních očkování (do čl. 9 federálního zákona „O imunoprofylaxi infekčních nemocí“ z 17. 9. 1998 N. 157-FZ) dokud nebude ukončena široká diskuze o této otázce za účasti nezávislých vědců a lékařů.
 6. neudělovat předčasně certifikát žádným experimentálním lékům (tzv. vakcínám proti covidu-19) až do zveřejnění výsledků klinických studií, jejich podrobného ověření a následné komplexní veřejné diskuse;
 7. převést funkce epidemiologické služby „Rospotrebnadzoru“ na Ministerstvo zdravotnictví RF;
 8. odvolat vládu Ruské federace pro její neschopnost odstranit paniku a odborně organizovat práci systému zdravotní péče, to již vedlo k nadměrné úmrtnosti na „necovidová“ onemocnění, a to už stovek tisíc našich spoluobčanů;
 9. zahájit trestní stíhání osob vinných za šíření poplašných zpráv a vytváření paniky záměnou pojmů, užitím desinformací a záměrně chybnými rozhodnutími, která způsobila nadměrný vzrůst další úmrtnosti obyvatelstva.

Účastníci konference se rozhodli:

 1. Obrátit se na Radu bezpečnosti RF, Federální službu bezpečnosti RF, Vyšetřovací výbor, Generální prokuraturu RF, Ministerstvo zahraničních věcí RF s požadavkem zahájit mezinárodní vyšetřování celosvětové covidové aféry na úrovni Rady bezpečnosti OSN mezinárodní, identifikovat její organizátory a podporovatele, přitáhnout vinné osoby k trestní odpovědnosti za zločiny proti lidskosti.
 2. Obrátit se na prezidenta a vládu RF s požadavkem na zrušení všech nezákonných normativně právních aktů „Rospotrebnadzoru“ RF i guvernérů, které omezují osobní nezcizitelná a další ústavní práva ruských občanů (povinná vakcinace, QR kódy, testování, karanténa atd.)
 3. Zveřejnit k veřejné diskuzi a zaslat toto usnesení všem orgánům všech složek státní správy Ruské federace.

Účastníci konference
doktor lékařských věd, Prof. Pavel Andrejevič Vorobjev
doktor lékařských věd, Prof. Alexandr Alexejevič Reďko
doktor lékařských věd, Prof. Vladislav Anatolijevič Šafalinov
doktor lékařských věd, Prof. Igor Alexejevič Gundarov
doktor lékařských věd, Prof. Denis Viktorovič Ivanov
doktorka lékařských věd, Prof. Galina Borisovna Kirilličeva
doktor lékařských věd, Prof., člen Ruské akademie věd, Jurij Vladimirovič Lobzin
doktor ekonomických věd, Prof. Valentin Jurijevič Katasonov
doktorka biologických věd, kandidátka pedagogických věd, Irina Vladimirovna Ermaková
kandidátka lékařských věd, Irina Viktorovna Žužgová
kandidát lékařských věd, Doc. Sergej Anatolievič Anufriev
kandidát právních věd, Anna Viktorovna Schwabauer
odborník Ruské akademie věd, Alexandr Vladimirovič Saverskij
právnička Natalia Ivanovna Nováková
lékařka-terapeutka Sofia Alexandrovna Naumenko
politolog, kandidát na prezidenta Bulharska, Plamen Paskov
podnikatelka Dina Sergejevna Gibson
podnikatel Dmitrij Vjačeslavovič Kazakov
vedoucí Komise pro ochranu dětí před destruktivními vlivy při Roskomnadzoru RF Andrej Borisovič Cyganov
vedoucí občanské organizace „Svaz pravoslavných věřících“ Anatolij Arturovič Arťuch
ombudsmanka pro ochranu rodiny v Petrohradě a dané oblasti Olga Nikolajevna Baranec
ochránce práv, koordinátor hnutí „Stopvakcinacismu“ Denis Alexejevič Šuľga

Zdroj: Trueinform.ru

4.8 25 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
12 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bety
Bety
7. 11. 2021 17:53

Řekli to na rovinu. Doufám, že to Putin využije.

jan123
jan123
Reply to  Bety
7. 11. 2021 21:09

Na reakci Putina i vlády jsem velmi zvědav.

Dolmen
Dolmen
Reply to  jan123
7. 11. 2021 22:51

Žádná nebude.

Irena
8. 11. 2021 7:07

Frederick Pohl – Obchodníci s vesmírem
Absurdních výroků je v tomto fiktivním světě bezpočet. Když jsem dílo četl v 80. letech poprvé, tak jsem si říkal, že to autor v mnoha popisovaných detailech přehnal. Po dalších 35 letech „vývoje“ světa kapitalismu je na místě otázka (a obdobné jsou i komentáře ke knize od dalších čtenářů na internetu): Co z toho dnes ještě v našem světě nemáme? – snad již jen ta pravidla řešení sporů mezi firmami.

https://kob-forum.eu/2021/11/07/frederick-pohl-obchodnici-s-vesmirem/comment-page-1/#comment-4045

orinoko
orinoko
Reply to  peter.
9. 11. 2021 11:56

Zdravím, tak co Panika? Dala si třetí čočku? To už by bylo na Tři mušketýry. Kteří ovšem byli ve skutečnosti 4. Dostala by se tak do půlky španělského covid passu.

peter.
Reply to  orinoko
9. 11. 2021 18:26

Ahoj orinoko!
Netuším ako sa rozhodla! Dúfam,že správne.Máme pred sebou dva mesiace vyhrotenej provakcinačnej kampane,ktorá pravdepodobne prejde do hrubého násilia,čo sa už aj deje.Treba zužitkovať zásoby vakcín,ktoré v januári expirujú.Expirované vakcíny môže likvidovať len výrobca a ten si za každú nezužitkovanú vakcínu nechá zaplatiť.
Zmenu v myslení ľudí môžu navodiť neustále nové nevyvrátiteľné fakty o podvode zvanom pandémia.Naši Quislingovia vo vláde a na ŠÚKL sa už ani nesnažia ľudí presviedčať o správnosti svojich rozhodnutí.Oni rovno prikazujú,vyhrážajú sa a trestajú za neuposlúchnutie príkazov.Takže …požijem,popijem,uvidím.

orinoko
orinoko
Reply to  peter.
9. 11. 2021 18:49

Není v bývalém ČeskoSlovensku zásadní územní rozdíl v aplikaci sajrajtu. Jedna věc u nás ale doznala od druhého týdne tlaku těžký rozdíl. Podniky, které se podvolily, povětšině zejí mohutnou prázdnotou. Už předtím to nebyla žádná tzv. hitparáda, ale teď to jde na krev. Postižených mi není líto. Vybrali si naprosto chybný pud sebezáchovy. Všichni neseme svojí kůži na trh. I vaxeři. Každý najdeme svůj vlastní gordický uzel a jeho rozuzlení. Zvláštní kapitolou jsou dneska různí preláti, jejichž chování nemá s vírou a Bohem vůbec nic společného. Malachiáš měl možná pravdu o posledním papežovi. Vatikánská církev se nachází v zásadním rozkladu… Číst vice »

peter.
9. 11. 2021 12:08

comment image?_nc_cat=111&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=gB1HlC5F2V4AX-VoULT&_nc_ht=scontent.fbts5-1.fna&oh=320a4d2d6bdee4246c6171853c28d8bd&oe=61AF80EF

Last edited 7 měsíců před by peter.
peter.
Reply to  peter.
9. 11. 2021 18:56

Ospravedlňujem sa !Jednoducho to neviem sem dostať!To svedčí len o tom,že ani moje cca 8-ročné skúsenosti s internetom zo mňa žiadneho znalca práce s PC neurobili.

orinoko
orinoko
Reply to  peter.
9. 11. 2021 19:25

Písničku samozřejmě znám, klip nikoli. To byl nával emocí. Ty věci jsou jako nějaká sopka, která na mě každou chvíli chrlí, co se do mě vejde.
Tohle patří do zlatého fondu muziky a múzy kolem se hluboce uklánějí. Přede mnou se neustále otevírají dveře, abych zjistil, že za nimi jsou další a další.
Čím to je?

https://www.youtube.com/watch?v=DTJmJH4qMoU