Není nač čekat (3. díl)

Stejně jako ve dvou předchozích částech tohoto článku navazuji i v této třetí části volně na můj původní článek ze 17. 12. 2020 pod názvem Doba osudového rozhodnutí nastala. V této části chci trochu detailněji rozebrat některá další konstatování uvedená ve zmíněném původním článku. Reakce některých čtenářů mne utvrzují v tom, že je tento můj záměr zcela na místě.

Část 3

Jaký politický a ekonomický systém má být nastolen v NWO

Zabývat se těmito otázkami je obyvatele planety velmi důležité. Ne proto, že by o nich protagonisté NWO teprve přemýšleli a hledali nejvhodnější modely řešení, na to měli dostatek času od 90. let minulého století, kdy se „zasekla“ 4. K-vlna ve svém přechodu na 5. vlnu též předvídanou ruským ekonomem Kondratěvem již ve 30. letech 20. století. Mají o nich již nejen jasno, nýbrž je i za prakticky nečinného přihlížení drtivé části obyvatel planety již postupně i realizují, a to na jejich úkor.

Důvody jsou jiné, a to takové, aby si občané jednak uvědomili, že v současném ekonomickém systému nelze dále setrvat, a to ani za předpokladu jeho jakési úpravy či změny jeho modelu. Čekají nás systémové změny v ekonomice, politice, jakož i v dalších oblastech lidského života a činnosti a ve společnosti jako takové, přičemž druh systémových změn, které na nás čekají, závisí na výběru a realizaci jedné ze dvou alternativ, jimiž jsou buď  svoboda a rozvoj společnosti, nebo NWO (viz zmíněné předchozí články). Pro většinu lidí na planetě jde o volbu životem a smrtí.

Držme se ale dále tématu a soustřeďme pozornost na politický a ekonomický systém, jež má být nastolen v NWO. Ačkoliv dosud se vždy odvíjel politický systém od systému ekonomického či od jeho modelů v rámci určitého systému, viz různé modely kapitalismu, příp. socialismu v předchozí části tohoto článku, v Novém světovém řádu (NWO) tomu má být de facto obráceně.

Proč? Protože v NWO není určujícím faktorem vědecko-technický rozvoj, který by si vynucoval adekvátní změnu výrobních vztahů a tedy i politického systému směrem vpřed, nýbrž cíl globalistů a zejména jejich mocenské špičky, kterým je udržení jejich moci a majetku a ovládání zbytku lidstva podle hierarchické struktury. To vše na bázi kastovního systému, tedy dědičně. I za cenu likvidace více než 90 % lidstva. A tomu podřizují vše.

Převedení většiny ze zbývajících lidí z těch několika málo procent přeživších na otroky (navíc ovládané přes čipy dálkově a přeměněné na bioroboty) z nich udělá stejné zboží, jakým budou i průmyslově vyrobení roboti. Jako takoví budou nadále „věcí“ a předmětem prodeje mezi jejich vlastníky z řad špičky mocenské pyramidy NWO.

V praxi to znamená jediné – návrat do feudalismu (neřku-li přímo do modernější podoby otrokářského řádu), kde bude jeden panovník, dále lenní páni ze zmíněné mocenské špičky NWO, pak sbor úředníků, policistů a vojáků a armáda otroků.

Bude se používat jeden jazyk, jedna měna (elektronická s používáním „sociálních kreditů“), jedno náboženství, jedna armáda atd. Jako bezpředmětné odpadnou volby, soudit bude panovník či lenní páni příp. panovníkem jmenovaní soudci, a to podle zákonů, které si panovník vydá. Bude omezena natalita zbytku obyvatel planety. Ve své podstatě půjde o zcela totalitní fašistický „světostát“.

Někteří občané, soudě podle jejich reakcí, si nedokáží zřejmě představit svět bez existence kapitalismu, ačkoliv právě tento systém nás zavedl tam, kde dnes jsme, či přinejmenším tento vývoj umožnil.

Základní problém spočívá v tom, že kvůli placení úroků je třeba splácet více, než bylo vypůjčeno. Často o hodně. Státy jsou proto nuceny zvyšovat neustále své HDP (souhrn výrobků a služeb vyprodukovaných v daném roce), aby bylo z čeho splácet i úroky. K tomu začínají stále více chybět především energetické zdroje, ale i suroviny vázané do již zhotovených výrobků. Jde o řešení těchto problémů:

  • Současným cca 7,8 mld. lidí na světě jsou přiměřené dodávky energie absolutním požadavkem.
  • Porodnost přitom stále roste, ač se to netýká Evropy; rostoucí světová populace a nutnost splácet více, než jsme si půjčili, vede nutně k rostoucímu drancování přírodních zdrojů všeho druhu.
  • Naše planeta má omezený prostor, v jehož rámci nelze provozovat neustále expandující systém.
  • Ekonomika není a ani nebude schopna nahradit dostatečně rychle neobnovitelné zdroje energie, a proto směřuje ke kolapsu.
  • Narazíme proto na limity růstu, přičemž takto vynucené korekční mechanismy evoluce nás zasáhnou s plnou silou, nezačneme-li brzdit.

To je i důvod odklonu světových globalistů od americké státní administrativy uplatňující dlouhodobě kořistnickou zahraniční politiku Pax Americana (při pětiprocentním podílu svého obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel planety mají USA 50% podíl na spotřebě energií a 40% podíl na tvorbě odpadů).

V Novém světovém řádu má oproti tomu být výroba uzpůsobena redukované spotřebě (netýká se to ovšem potřeb mocenské špičky) s cílem šetřit energetické, nerostné i potravinové zdroje, odpadne nadvýroba a s ní jak hospodářské krize, tak i úrok, který by pak nebylo z čeho hradit. Panovník si bude stahovat od ostatních potřebné peníze formou daní a odvodů, obdobnou možnost v adekvátní míře budou mít se svolením panovníka i lenní páni, výroba a některé druhy služeb budou v jednotlivých odvětvích monopolizovány, odpadne tudíž konkurence a tedy i soutěž mezi podnikatelskými subjekty.

Jinými slovy, v NWO má být soutěž nahrazena beze zbytku monopoly. Jak v jednotlivých odvětvích ekonomiky, tak i v politice. Tak jakýpak kapitalismus a navíc bez svých základních prvků? Likvidace malého a středního podnikání v současnosti není tudíž náhodou, nýbrž záměrem a součástí širšího plánu.

Nejedná se tedy vůbec o to, že by nebylo nutné níže nastíněné problémy řešit. Jedná se o upozornění na zločinný antihumánní způsob jejich řešení ve prospěch úzké skupiny lidí a na úkor lidstva z dílny představitelů NWO a současně i na existenci alternativního způsobu řešení, který nejen zachovává obyvatelstvo planety, nýbrž který navíc směřuje ještě k jejich rozvoji a svobodě.

Není cílem tohoto článku zabývat se dalším případným vývojem onoho feudálního modelu pod názvem NWO, který ve své podstatě žádná pokrok neumožňuje, což naznačují některé jeho prvky, jako je monopolizace, dědičný kastovní systém, který znemožňuje lidem při sebevětších schopnostech postoupit ve společenské, pracovní a mocenské hierarchii vzhůru a který naopak zajišťuje např. i potomkům plánované budoucí mocenské špičky jejich místa zděděná po rodičích atd. Znemožňuje to ve své podstatě jakoukoliv soutěž. Další vědecko-technický rozvoj bude záměrně brzděn, neboť by logicky vyvolal znovu nutnost změny ekonomického a politického systému v NWO. Výsledkem bude postupná degenerace, a to jak lidí žijících v tomto systému, tak i systému samotného. Cílem tohoto článku je naopak občany před tímto modelem varovat a mobilizovat.

Stav realizace projektu NWO

Realizace projektu NWO již postoupila značně daleko, velké zrychlení v současnosti dostává v souvislosti se zahajovanou vakcinací občanů proti onemocnění Covid-19. Lékaři přitom varují, že v tomto případě je vakcinace nevratným krokem, a to z důvodu nedostatečného odzkoušení vakcín a vedlejších příměsí, které způsobují četná zdravotní postižení očkovaných či dokonce jejich smrt. Seznam 22 nežádoucích jevů a nepříznivých účinků včetně úmrtí byl projednán 22. 10. 2020 na zasedání poradního výboru amerického FDA (Úřad pro potraviny a léčiva) pod názvem „Vakcíny a související biologické produkty“ a je veřejně dostupný. Byl proto zmíněn též v článku „Doba osudového rozhodnutí nastala“.

Nápadný spěch a způsob protlačování této vakcinace za situace, kdy existují účinné léky proti koronavirovým onemocněním, takže nedostatečně odzkoušené vakcíny s nízkou účinností a navíc s vedlejšími škodlivými účinky nejsou zapotřebí, dává jasnou představu o skutečném účelu tohoto očkování. Oproti tomu politici spoluobčany k vakcinaci vyzývají, sami se jí však vyhýbají. Vědí dobře, že projekt depopulace již začal, avšak žijí v mylné představě, že podporou projektu NWO se sami vlastní likvidaci vyhnou a možná, že ještě ve svých funkcích povýší. Ukázky vakcinace některých z nich přitom nejsou přesvědčivé.

Velký restart (Great Reset)

Dalším důležitým krokem k přechodu na NWO po „koronavirové epidemii“, která svými důsledky (smrt z důvodu vzniku či zesílení zdravotních komplikací starších a vážně nemocných lidí, odklady jejich operací, odloučení starých lidí od jejich potomků apod., jakož i pokračující likvidace malého a středního podnikání, ekonomické zadlužování států a chudnutí občanů apod.) hromadně poškodí masově jak lidi, tak i státy, je tzv. Velký restart (Great Reset).

Ke Great Resetu se dopracujeme přes „covidy“, následné karantény, omezování pohybu osob, likvidaci malého a středního podnikání, cílené chudnutí obyvatelstva, likvidaci kultury, naší historie a další kroky. Cílem je tedy učinit všechny zbylé obyvatele planety závislé na vedení z vrcholu mocenské pyramidy NWO. Budou každopádně v podřízeném stavu, ať již jako vojáci, policisté, úředníci nebo jako příslušníci armády otroků. Mám nyní na mysli ty, kteří přežijí a nebudou přitom součástí špičky mocenské pyramidy NWO. Ze Slovanů jich mnoho ale nebude, nejsou na Západě příliš v oblibě.

Great reset nabízí občanům prominutí všech dluhů z hypoték, leasingů a úvěrů poté, co se nechají proočkovat a odevzdají veškerý svůj majetek.

Ano, jde o dokončení procesu, kdy malá skupina lidí, která již vlastní více než 90 % veškerého majetku na světě, nabyde i jeho zbytek. Tento majetek bude poté rozdělen mezi poměrně úzkou skupinu osob (špičku mocenské pyramidy NWO), zbytek přeživších bude používat sdílený majetek (první pokusy viz firma UBER), pokud jim ovšem bude ke sdílenému používání poskytnut. Vše bude záležet na stavu jejich sociálních kreditů. Nebudou-li poslouchat a plnit úkoly, budou jim sníženy či odebrány kredity a nebudou moci žádný majetek používat, nebudou si moci koupit potraviny, používat dopravní prostředky atd. O tom všem je Great Reset a NWO. Kam celý záměr směřuje, je zřejmé, ke ztrátě života i majetku v průměru pro více než 9 z 10 lidí na této planetě a k celoživotnímu zotročení a elektronickému koncentráku pro většinu těch, co depopulaci přežijí. (Slované, krom určitého počtu Rusů potřebných k dobývání surovin na Sibiři a Dálném východě k nim zrovna nepatří). Projekt NWO a současné procesy na jeho finalizaci tedy směřují k dokončení prakticky 3 tisíce let starého projektu na ovládnutí planety Země.

Jde přitom o životy naše a našich rodin, o majetku nemluvě. Pokud se chceme ubránit, skutečně není již nač čekat!

Procesy, které již delší dobu probíhají kolem nás, směřují k depopulaci planety na uvedenou „zlatou miliardu“ a po plné robotizaci pak dokonce jen na 500 mil. lidi (ze současných cca 7,8 mld. osob), jakož i k odebrání zbytku majetku obyvatelům planety. Tento majetek bude poté rozdělen mezi poměrně úzkou skupinu osob (špičku mocenské pyramidy NWO), zbytek přeživších bude používat sdílený majetek (první pokusy viz společnost UBER), pokud jim ovšem bude poskytnut. Vše bude záležet na stavu jejich sociálních kreditů. Nebudou-li poslouchat a plnit úkoly, nebudou moci žádný majetek používat, nebudou moci koupit si potraviny či používat dopravní prostředky atd. Kam celý záměr směřuje, je zřejmé. Ztráta života i majetku. O tom všem je Great Reset. Současné procesy tedy směřují k dokončení prakticky tři tisíce let starého projektu na ovládnutí planety Země.

 

 

3.8 6 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Gatta
Gatta
2. 1. 2021 10:30

Jen dvě poznámky

Prioritně politicky, bez ohledu na ekonomiku lze rozhodovat – pokud máte hromadu peněz (rezervy) a funfující ekonomiku.
Jinak je to jen zoufalý pokus o zachování centra při celkovém kolapsu složité společnosti – přechodu na nižší celkovou úroveň – odpovídající možnostem ekonomiky. Ekonomika ( ne finančnictví) politiky a vládce vždy nakonec dohoní.

No a potom je ještě jedna země, kde mají lidí málo a spoustu zdrojů pro rozvoj – Rusko.
Resp celá oblast bývalého SSSR.

PPK
PPK
2. 1. 2021 12:37

Autor má oprávněnou hrůzu z korporátního fašismu. Jako příslušník „svobodné“ střední třídy s obavou předpovídá feudálního panovníka, jehož všichni včetně novodobé šlechty a mediálních ideologů (dříve kněží), budou na slovo (či za „kredit“) poslouchat. Jenže, každý psychopat z budoucí „šlechty“, který ochutná alespoň kousek moci nad druhými, zatouží po ještě větší rozkoši z moci v hierarchii jak směrem dolů tak nahoru. Mocenské a hmotné soupeření sociopatů potrvá, Systém stabilní nebude. Bude vydírání a násilí, nebude spravedlnost. Plán na trvalý NWO nutně zkrachuje.

fajt
fajt
2. 1. 2021 13:50

příroda si cestu najde i na téhle planetě, tentokráte bez člověka – jako hloupá a neskutečně agresívní opice totálně selhal ( tyhle špatně poskládané atomy vyhořelých supernov by se mělý použít na něco užitečnějšího, prospěšnějšího a trvalejšího). ..)